Smittskydd

Sehlhall skapar smittsäkra och trygga omsorgsfastigheter

De som får hjälp inom äldreomsorgen tillhör samhällets sköraste äldre och har ofta en eller flera sjukdomar som gör dem särskilt utsatta för smitta. Det gäller särskilt på äldreboenden eftersom vi i Sverige har organiserat äldreomsorgen enligt principen att människor bör kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.

Äldreomsorgen är dessutom ett utpräglat kontaktyrke där de äldre får en omfattande och kroppsnära omvårdnad. De äldre träffar många olika medarbetare från olika yrkesgrupper och personalen har i sin tur kontakt med många omsorgstagare.

Många på äldreboenden har en demenssjukdom som medför svårigheter att förstå innebörden av restriktioner eller konsekvenser av situationen. De kan därmed bidra till en smittorisk både för sig själva och för andra.

Den största delen av effektivt smittskydd handlar om rutiner och handhavande, uppgifter som alltså hanteras av vårdgivaren. Men vi som fastighetsägare kan bidra på en rad olika sätt så att fastigheten i sig gör vad den kan för att skydda och bistå medarbetarna.

Att våra hyresgäster är så nöjda med våra fastigheter är ett resultat av vårt kompromisslösa fokus på kvalitet och trygghet. I detta ingår självklart också smittskydd vilket alltid har varit ett viktigt fokusområde för oss. Man kan tala om fyra olika typer smittspridning.

1. Smittor som sprids genom vatten och vattenaerosoler, så som legionella.
2. Luftburna smittor såsom förkylning, influensa och vinterkräksjuka
3. Smittor som sprids oralt, exempelvis via livsmedel såsom salmonella
4. Smittor som sprids via sår så som resistenta bakterier


Skydd mot dessa former av smittspridning uppnås genom en kombination av arkitektur, teknik och handhavande/rutiner. Under 2020 har vi inkluderat Corona i vårt smittskyddsarbete och vi applicerar nu lärdomar och insikter i alla våra projekt. Det handlar bland annat om form, konstruktion och tekniklösningar för att på alla sätt minimera smittspridning.

Vi arbetar också tillsammans med utländska branschkollegor, forskare, arkitekter och vårdgivare för kunskapsutbyte och ständig utveckling inom detta viktiga område. Sehlhall är också remissinstans för Safe Cert Groups nya internationella Corona certifiering (”Covid Clean”). En standard som finns för hotell men nu också anpassas för äldreboenden.
En stor del av Sveriges sociala infrastruktur byggdes under sextio och sjuttiotalet, vilket innebär rumsliga och tekniska brister vad gäller möjligheten att skapa ett skydd mot smittspridning.

För att vi skall skydda hälsan hos våra äldsta och sköraste måste vi omgående fasa ut äldreboenden som inte lever upp till myndigheternas standard, till exempel genom att eget badrum saknas. En plan för en sådan utfasning måste komma på plats omgående.

Det finns därtill många äldre äldreboenden som inte uppfyller de krav som myndigheterna uppställer idag. Enligt Socialstyrelsens statistik finns det idag omkring 17 000 icke fullvärdiga lägenheter i särskilt boende och av dessa saknar 1000 eget badrum. Det gör det svårare att uppfylla kraven på hygien och minska risk för smittspridning.
Sehlhalls Sociala Möteshub
Sehlhall Play om smittskydd i våra boenden

Ett utdrag ur Sehlhalls smittskyddssystem

Arkitektur, handhavande/rutiner
Personal, handhavande och rutiner
Sehlhall skall i så stor utsträckning som möjligt vara vårdgivaren/hyresgästen behjälplig avseende fastighetsrelaterade frågor i syftet att upprätthålla goda rutiner och säkerhet för att begränsa smittspridning.

Vi har också infört en utvärderingspunkt för smittskydd, avseende aktuell status kring rutiner och behov vid den regelbundna fastighetsronderingen i vårt förvaltade bestånd.
Vistelsezoner
Genom att skapa en tydlighet i fastighetens utformning underlättar vi för verksamheten att upprätthålla rutiner. Vi kan därigenom påverka hur boende, personal och besökare i huvudsak skall röra sig inom fastigheten. Flödet i fastigheten är en avgörande aspekt för att begränsa smittspridning. Ett exempel är besöksrum och allmänna rum som placeras i direkt anslutning till huvudentrén och som kan nyttjas för att ta emot besök från anhöriga, vilket minskar flödet inne på avdelningarna.
Korttidsboende
Vi skapar möjligheter för en säker ”inslussning” genom ett integrerat korttids/karantänboende som tar emot nya eller återvändande boende, innan de antingen tillträder eller flyttar tillbaka till sin lägenhet. Vi vet idag att en del av smittspridning på boenden skett från nyinflyttade individer, eller från individer som av olika skäl behövt bo utanför sin bostad under en tid, som exempelvis fått vård på sjukhus eller liknande. Att då erbjuda inslussningslägenheter, där de kan bo under en tid för att bedöma om de bär på smitta, ökar skyddet avsevärt.
Flöden
Att förse boendet med en separat personalentré stärker möjligheten att stoppa smittspridning. Vid dessa entréer installeras företrädesvis så kallade feberslussar (Fever Screening Systems), smarta system för att avgöra om personalen riskerar att vara sjuk.
Boendeenheterna är placerade på ett sådant vis att de minimerar flödet i fastigheten. Kök och avdelningar kan snabbt delas av/isoleras och placeringen av avdelningar, lägenheter och allmännyttor kan anpassas på ett sådant vis att onödiga passager och vistelser minimeras. Korrekt hantering av verksamhetens och de boendes tvätt är viktig för att förebygga smittspridning. De boendes tvätt hanteras företrädesvis inom ramen för deras bostad, och verksamhetens tvätt hanteras i en väl avskild tvättstuga.
Skyddsutrustning
Väl tilltagna förrådsutrymmen på avdelningarna skapar förutsättningar att lagerhålla smittskyddsmaterial, samtidigt som de blir mer tillgängliga i den dagliga verksamheten.
Utemiljöer
Väl tilltagna utemiljöer med goda möjligheter för samvaro i mindre grupper underlättar de boendes sociala kontakter med anhöriga. Vi har skapat mindre sittgrupper men ”mobila mötesrum” för externa besök som vi kallar för Sehlhalls Sociala Möteshub. Den mobila lösningen är isolerad, har belysning och är uppvärmd. Här kan de boende träffa anhöriga året runt i en säker miljö. Modulen kan arkitektoniskt anpassas till platsens övriga arkitektur.
Teknik
Ventilationssystem
Det finns ett stort antal tekniska lösningar som kan bidra till ett effektivt smittskydd. Sehlhall använder exempelvis ett ventilationssystem med 0 % kontaminering i till- och frånluft. På så vis kan inte virus spridas via ventilationen.
Mobil syrgas
Vi utrustar våra omsorgsboenden med mobila syrgaslösningar. Under pandemin har det framkommit att tillgången till hjärtstartare och syrgas är två saker som, vid rätt användning, räddar liv. På våra boenden skall det därför alltid finnas tillgång till syrgas och hjärtstartare.
Mätning av kroppstemperatur
Vid huvud- och personalentréer förbereder vi för installation av Fever Screening Systems. Dessa detektorer avgör om en individ har feber och därmed riskerar att bära på smitta.
Automatiska dörröppnare
Vi kan installera olika typer av automatiska dörröppnare så att boende och personal ej behöver ta i handtag eller trycka på knappar. Dessa system kan också ansvara för individuell behörighet genom att läsa av ansikten etc.
Renande belysning
Vi utrustar våra omsorgsboenden med speciellt ljus som renar luft och material från smitta. BrainLits UVEN utnyttjar banbrytande teknik för att tillhandahålla effektiva och automatiska desinfektionslösningar. Genom att utnyttja egenskaperna hos UVC-ljus inaktiveras effektivt bakterier, virus och andra patogener i både luft och på ytor. Denna teknologi säkerställer hälsosamma miljöer genom en noggrann och konsekvent desinfektion samtidigt som behovet av manuellt arbete minimeras