Om oss

Det här är Sehlhall

Som erfaren samhällsutvecklare och partner till kommuner och operatörer har vi en djup expertis inom social infrastruktur, det vill säga förskolor, gruppbostäder, trygghetsbostäder och vårdfastigheter.

Se vår process i 5 steg (8 min)

Mer välfärd för pengarna

Sedan 2009 har vi förbättrat synen på - och utvecklingen av – omsorgsfastigheter. Vi har lärt oss vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Mer välfärd för pengarna handlar om fastigheterna, om dess utformning, uppförande, funktioner och förvaltning, men också om hur de interagerar med andra samhällsfunktioner och bidrar till att reducera samhällskostnader, genom exempelvis minskade fallskador, förbättrad psykisk hälsa, reducerad sjukhusvistelse, förhindrad smittspridning, lägre sjukfrånvaro, färre arbetsskador och minskad personalomsättning. Olika omsorgsfastigheter kan också dra nytta av varandra och optimera nyttjandet av resurser och platser.

En ständigt pågående process

För många kommuner är ett beslut om att till exempel uppföra ett äldreboende det största inves­teringsbeslutet som tas under en mandatperiod.

Ett sådant stort beslut, när verksamhetskrav och förutsättningar är i snabb föränd­ring, underlättas väsentligt om det finns långsiktiga aktörer som kan bistå med djup specialist­ kunskap, och som med lyhördhet och erfarenhet kan vägleda beslutsfattarna genom processen. Sehlhalls ambition är att bygga och förstärka Sveriges sociala infrastruktur genom att skapa omsorgsfastig­heter med människan i centrum och som passar användarnas såväl som de anhörigas behov.

1. Relationsbaserad behovsanalys

Med ett hundraprocentigt fokus på omsorgsfastigheter kan vi investera vår tid på att upprätthålla en behovsdialog med såväl kommuner som privata omsorgsaktörer. Vi läser in oss på kommunernas behovs- och försörjningsplaner och kan sedan delge våra insikter från liknande projekt. När vi erhållit en förståelse för kommunens behov och önskemål börjar vi söka efter lämplig fastighet. Detta förhållningssätt med att först inleda en behovsdiskussion och därefter förvärva optimal fastighet, har visat sig vara både effektiv och uppskattas av inblandade parter. Som erfaren aktör kan vi även bidra med lärdomar vi dragit från att ha studerat många funktionsprogram och utvecklat ett stort antal omsorgsfastigheter. Vi kan visa på insikter och ge förslag på hur verksamheten kan bedrivas mer kostnadseffektivt med bibehållen – eller till och med högre – kvalitet. Detta kan till exempel vara omlokalisering av hemtjänst till trygghetsbostäder eller sametablering av närliggande enheter, för att på så sätt minska den långsiktiga omsorgskostnaden och frigöra resurser för övrig välfärd. Sådana åtgärder kan spara resurser och minska negativ klimatpåverkan i kommande byggnation.

2. Projektförädling

När vi etablerat en relation till lokala intressenter och identifierat ett behov, samt förvärvat rätt fastighet, så går vi vidare till vår projektförädlingsfas. Det behovsgrundade tillvägagångssättet innebär även att vi kan välja en fastighet som tillåter en lämplig utformning av verksamheten, det vill säga att fastighetens egenskaper inte blir begränsande för den omsorgsprodukt vi vill skapa. I förädlingsskedet kommer även många viktiga beslut kring utformning och materialval, något som får en avgörande effekt för byggnadens klimatpåverkan. Utöver verksamhetsanpassning så lägger vi också ett stort fokus på arkitekturen. Arkitektonisk kvalitet har en bevisad effekt på ökat välmående och det är dessutom estetiskt tilltalande för övriga samhället.

3. Finansiering

Fastighetsbranschen är kapitalintensiv och vi nyttjar därför en kombination av eget kapital och bankfinansierade kreditiv för att ta våra utvecklingsfastigheter till färdigställande, vartefter de genererar sitt eget kassaflöde och vi lägger om finansieringen till ett långsiktigt upplägg med lägre räntekostnader. Vi ser det som en självklarhet att fokusera på miljö och hållbarhet när vi utvecklar våra fastigheter, även kopplat mot finansmarknadens krav för så kallade ”gröna lån”. Exempelvis uppfyller vi SEB:s ramverk för gröna kreditiv. I vårt övergripande hållbarhetsarbete kommer vi även att fastställa ett finansieringsramverk som tydliggör vår hållbarhetsprofil kopplat mot kapitalmarknaden.

4. Produktion

När plats, utformning och finansiering är klar så vidtar det mest handgripliga steget i processen, själva uppförandet. Eftersom vi bygger för egen förvaltning har vi som byggherre ett långsiktigt perspektiv på processen. Vi arbetar gärna med långa relationer oavsett om det är med lokala företag eller nationella byggaktörer. Även det etiska perspektivet, det vill säga hur arbetskraften hanteras på våra byggen, är en viktig fråga för oss. Konkret ställer vi till exempel krav på hur många led av underentreprenörer som får nyttjas av våra samarbetspartners. Färre led är ett sätt att reducera risk för oetiska arbetsvillkor. Fastighetsbranschen står för betydande koldioxidutsläpp, merparten kommer från just uppförandefasen. Men samtidigt som utsläppen i själva produktionsfasen är höga så är det avgörande att inkludera hållbarhetstänk redan i planering av utformning och materialval. Endast med ett genomgående hållbarhetstänk från utformning till produktion, kan byggnaden uppföras på det sätt som är minst negativt för klimatet. Som långsiktig aktör är vi beredda att göra investeringar som kanske kostar mer i det korta perspektivet, men som på sikt innebär kostnadsbesparingar och gynnar vårt klimat.

5. Förvaltning och lärande

När byggnaden är färdigställd och våra hyresgäster har flyttat in går vi över till förvaltningsfas. Då vi redan i det initiala behovsskedet har vetat för vem vi skapar den aktuella byggnaden så blir det enklare att erhålla nöjda hyresgäster. Våra fastigheter ska vara inspirerande bostäder och arbetsplatser som alltid är anpassade och optimerade för den aktuella verksamhetens specifika önskemål och behov. Även i vårt förvaltningsarbete så löper långsiktighet och hållbarhet som en röd tråd och vi miljöcertifierar våra byggnader för att säkerställa kvalitén. Inte bara utifrån att minimera klimatavtrycket i den löpande användningen av fastigheten, utan även utifrån ett lärande perspektiv. Att analysera och utvärdera de projekt vi just genomfört är avgörande. Genom detta cykliska lärande säkerställer vi att våra kommande projekt drar nytta av de erfarenheter och insikter som vi och våra hyresgäster erhållit. Det är också här vi sluter cirkeln i vårt dedikerade fokus på omsorgsfastigheter.

Våra drivkrafter

Erfarenhet

Vi som arbetar på Sehlhall har lång eller mycket lång erfarenhet av att utveckla och förvalta omsorgsfastigheter. Kunskap är den i särklass viktigaste faktorn när vi skapar ny social infrastruktur. Vi vet vad som fungerar och vad som inte gör det. Vi vet hur vi optimerar varje del av våra miljöer för de boende, personalen och anhöriga. Och vi vet vad som behövs idag och imorgon.

Hållbarhet

Som en långsiktig utvecklare av moderna omsorgsfastigheter känner vi ett starkt engagemang för vårt klimat och för vår planets begränsade och allt för hårt ansatta resurser. När vi bygger för de yngsta till de äldsta i samhället, så följer ett moraliskt ansvar att utveckla och förvalta dessa fastigheter energieffektivt och hållbart.

Långsiktighet

Social infrastruktur är en avgörande del av vårt gemensamma samhällsbygge, och det förutsätter ett långsiktigt och holistiskt perspektiv. Vi skapar omsorgsfastigheter för egen, långsiktig förvaltning, och vi följer noggrant utvecklingen av alla ingående delar, från materialval till förvaltningsrutiner och investeringar i löpande underhåll.

Från äldreboende till social infrastruktur för livets alla faser

Sehlhall  bygger på lång erfarenhet, entreprenör­skap och den genuina viljan att utveckla Sveriges välfärd. Grundarna Dan T. Sehlberg och Petter Hallenberg startade sitt samarbete inom omsorgs­fastigheter redan 2009.

2009
Pionjärer inom utveckling av omsorgsfastigheter

Grunden till Sehlhall lades redan 2009, av Dan T. Sehlberg, men då under namnet Casa Firmus. Affärsidén var att utveckla och äga samhällsfastigheter, företrädesvis äldreboenden.
Casa Firmus startade snart därefter företaget Svenska Vårdfastigheter, och blev bolagets största ägare. Petter Hallenberg tillträdde som Vd för Svenska Vårdfastigheter och därmed kom Sehlhalls grundbultar på plats.
2009 startades även Norrländska Gruppbostäder, som fokuserade på att utveckla och förvalta gruppboenden inom ramen för LSS lagstiftningen. Norrländska Gruppbostäder och Svenska Vårdfastigheter kom att utvecklas parallellt, ofta engagerade i gemensamma projekt.

2012

2012 färdigställdes Norrländska Gruppbostäders första gruppboende i Uppsala. Vårdgivare var Frösunda Omsorg, fastigheten förvaltas än idag av Sehlhall Gruppbostäder.

2012 färdigställdes också Svenska Vårdfastigheters första vårdboende på Sickla Udde i Nacka. Boendet representerade ett nytt sätt att se på äldreomsorg. Vårdgivare var Attendo omsorg.

2015
Erbjudandet kompletteras med stadsnära markutveckling

2015 startades Stadsbyggnadsbolaget, med ambitionen att förädla mark till fungerande lokalsamhällen. Bernt-Olof Gustavsson, tidigare Vd på KF Fastigheter, rekryterades som Vd.

2015 förvärvade Stadsbyggnadsbolaget 60 procent av Täby Strandängar, med ägande i ett stort landområde i Täby Kyrkby. Planen var att varsamt utveckla marken till en modern och hållbar trädgårdsstad med närhet till natur och vatten, samt till god infrastruktur.

2015 var Petter Hallenberg också med och grundade Lotshem Förskolor som under det kommande året färdigställde Lotshem Gustavsberg i Värmdö kommun. Denna ägarandel ägs idag av Sehlhall.

2017
Casa Firmus avyttrar Svenska Vårdfastigheter

2017 avyttrade Casa Firmus, tillsammans med övriga ägare, Svenska Vårdfastigheter till Magnolia Bostad. Svenska Vårdfastigheter hade då växt till att bli en av landets ledande utvecklare av vård- och omsorgsfastigheter, med en utvecklad volym om drygt 100 000 kvm. I samband med transaktionen delades Casa Firmus upp i två bolag, där ägarbolaget Casa Firmus Holding AB skapades.

2019
Sehlhall – en nygammal samhällsutvecklare

2019 bestämde sig grundarna för att tillsammans skapa en nischad aktör med fokus på utveckling av omsorgsfastigheter. Casa Firmus Holding användes som koncernmoder för den nya strukturen. Kort därefter förvärvades Stadsbyggnadsbolaget, Norrländska Gruppbostäder och Petter Hallenbergs ägarandel i Lotshem Förskolor. I och med detta var Sehlhall skapat och resan kunde gå in i nästa fas. Att skapa och förvalta social infrastruktur för livets alla faser.

Entreprenörskap handlar om att våga finna nya vägar, tänka annorlunda och premiera kreativitet. I kombination med ett modigt och tryggt ledarskap skapas en kraftfull plattform för en långsiktigt hållbar expansion. I vår logotyp symboliseras detta genom lejonet som står för styrka, mod och ledarskap och enhörningen, som för oss står för nytänkande och unicitet.
”Sehlhall är ett bolag inom social infra­struktur som ger möjligheter att bygga en framgångsrik affär och samtidigt vara med om att skapa trygga boenden och en bra omsorg som många människor behöver. Sehlhall har en kompetens som få andra inom vård och omsorgsfastig­heter, ett område som kommer att växa i decennier framåt.”
Anders Borg, styrelseordförande