HÅLLBARHET

Ett moraliskt ansvar

Enligt Boverket svarar bygg­ och fastighetssektorn för cirka 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utöver detta så har branschen ytter­ligare klimatpåverkan genom importvaror med utsläpp utom­lands motsvarande uppskattningsvis hälften av branschens inhemska utsläpp. Branschen har därmed en avgörande roll vad gäller Sveriges bidrag till den globala klimatutmaningen.

Modern, hållbar och tillgänglig social infrastruktur för samhällets yngsta till äldsta.

Sehlhall utvecklar och förstärker landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar trygga och hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner. Det vill vi med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att lösa. 

Genom djup förståelse för de personer som bor, vistas och arbetar i våra omsorgsfastigheter och skolor, skräddarsyr vi välfungerande lösningar för inre och yttre miljöer, allt för att skapa trygga, rogivande och lättorienterade platser som möter användarnas individuella behov. 
2021
Införa ett miljö- och kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.
2022
Vår energianvändning inklusive uppvärmning, ska vara 100 procent förnybar.
2023
Alla våra hyresgäster har gröna hyresavtal alternativt gröna bilagor avseende verksamhetens elanvändning.
2025
De byggstarter vi genomför från och med 2025 ska vara klimatneutrala ur ett livscykelperspektiv.
2030
Hela vår verksamhet ska vara klimatneutral.
Årligen – Bidra till Sveriges sociala infrastruktur genom byggstart av 14 omsorgsfastigheter.
När vi bygger för de yngsta till de äldsta följer ett moraliskt ansvar - att utveckla och förvalta långsiktigt och hållbart. Vi har därför initierat ett ambitiöst hållbarhetsarbete.
Hållbarhet för Sehlhall
Som en långsiktig utvecklare av moderna omsorgsfastigheter känner vi ett starkt engagemang för människan och klimatet. Bygg- och fastighetssektorn svarar för cirka en femtedel av Sveriges totala inhemska utsläpp av koldioxidekvivalenter. Utöver detta tillkommer ytterligare klimatpåverkan genom importvaror med utsläpp utomlands. Branschen har därmed en avgörande roll vad gäller Sveriges bidrag till den globala klimatutmaningen.

Den byggda miljön påverkar också vår hälsa och välmående, såväl fysiskt som psykiskt. Socialstyrelsen har länge redogjort för Sveriges utmaning med ensamhet, oro och ängslan. Särskilt hos den äldre delen av befolkningen. Här blir utformning och utveckling av fastigheterna en avgörande faktor för att bidra till att komma till rätta med denna problematik.
Placering av omsorgsfastigheter och dess integration med andra verksamheter är exempel på hur vi arbetar för att ge goda förutsättningar för god social utveckling. Inom utbildning har Skolverket påvisat att skillnaden i undervisningslokaler är en faktor som i sämre miljöer försvårar lärande och bidrar till ökad ojämlikhet inom skolan. Dels direkt genom försämrad möjlighet till lärande för elever, dels indirekt genom sämre arbetsmiljö och därigenom försvårande av rekrytering av lärare.

Som en specialiserad aktör inom omsorgsfastigheter jobbar vi dagligen med dessa frågor tillsammans med arkitekter, etnologer, omsorgsutövare, forskare och akademiker för att kontinuerligt utmana och förbättra. Vårt fokus på omsorgsfastigheter är vårt främsta bidrag till social hållbarhet.

Fördjupning av vision, mål och aktiviteter – vad gör Sehlhall inom respektive område?

Klimat
Socialt
Styrning
Välj en fördjupning nedan:
Klimat – Vision
Vi jobbar kontinuerligt för att minimera klimatpåverkan och resursförbrukningen från vår verksamhet genom medveten planering och erfarenhetsåterföring från projekt. 

Vi eftersträvar klimattåliga fastigheter med miljövänliga medel och material. 
Klimat – Mål
Allt trämaterial vi använder kommer från ansvarsfullt skogsbruk
Alla vårdboenden vi bygger ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver, Leed Guld eller motsvarande system
Alla förskolor och gruppbostäder vi bygger ska miljöcertifieras enligt Svanen
100 procent förnybar energiförbrukning
Klimatneutrala byggstarter
Klimatneutral fastighetsförvaltning och övrig verksamhet 
Klimat – Aktiviteter
 • Livscykelperspektiv och beräkningar i alla projekt med klimatneutrala byggstarter, förvaltning och övrig verksamhet 
 • Förnybar energianvändning 
 • Planera för och hantera ökade klimatrisker löpande
 • Trä är vårt primära materialval 
 • Vi ställer krav på våra träleverantörer att arbeta med ansvarsfulla skogsbruk 
 • Solceller, bergvärme och andra förnybara energikällor som primärt val
 • Gröna elavtal för oss och gröna hyresavtal för våra hyresgäster 
 • Vi planerar för smart dagvattenhantering och prioriterar närhet till spårbunden infrastruktur i utvecklingsprojekt 
 • Certifierar nybyggnation i vedertagna system 
 • Alla projekt ska utvärdera förnybart, återvunnet eller återbrukat byggnadsmaterial
 • Våra tjänstebilar är hybrider och alla tjänsteresor klimatkompenserade 
 • Klimatkompenserar det klimatavtryck som vi inte lyckas undvika genom andra åtgärder 
Primära
Sekundära
Socialt – Vision
Vi arbetar med att lyfta sociala aspekter för användarna av våra fastigheter oavsett om det är boende, elever, anställda eller besökare. Vi ska bidra till effektivt resursutnyttjande inom välfärden och bidra till ökad jämlikhet och tillgång. Våra områden och fastigheter är estetiskt tilltalande och utformade så att de främjar trygghet, hälsa och välmående samt minskar ensamhet och isolering. Alla våra arbetsplatser är säkra och tillämpar rimliga arbetsvillkor.
Socialt – Mål
Starta byggnation av fjorton omsorgsfastigheter per år
Vinna minst en kommunal tävling årligen
Minst ett årligt generationsöverskridande projekt
Minst en fjärdedel av alla projekt ska drivas utanför
Sveriges tre storstadsregioner
Varje år ska minst ett projekt inkludera ny
välfärdsteknologi
Socialt – Aktiviteter
 • Relationsbyggande behovsanalys som grund i alla projekt 
 • Utvärderar och deltar i kommunala tävlingar inom omsorgsfastigheter 
 • Allt detaljplanearbete ska drivas visionsstyrt 
 • Alla projekt ska föregås av dialogmetodik och i nära samarbete med hyresgäst 
 • Dialog är ledord i alla våra detaljplaneprojekt 
 • Tydligt kravställande på anlitade byggentreprenörer 
 • Aktivt sökande efter fastigheter som möjliggör generationsöverskridande möten 
 • Uppsökande verksamhet och projekt i hela Sveriges geografi 
 • Löpande utvärdering och test av tillgänglig teknologi 
 • Tillämpar vårt smittskyddsprogram och rekommenderar certifiering i enlighet med
  Covid Clean för att hindra smittspridning 
 • Samarbetar med och stödjer organisationer och projekt som förstärker vårt
  civilsamhälle 
Primära
Sekundära
Styrning – Vision
Vi styr vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete för att prioritera och tydliggöra vägen till våra mål, såväl på kort som lång sikt. Vår företagskultur och beteende är ansvarsfullt. Transparent affärsetik och rapportering.
Styrning – Mål
Publik rapportering och styrdokument
Årlig utökning och precisering av vårt hållbarhetsarbete
ISO-certifierat miljö- och kvalitetsledningssystem
Hållbar eller grön finansiering förkommer i alla projekt i
någon utsträckning
Styrning – Aktiviteter
 • Värnar om en entreprenöriell kultur med ägare som dagligen är engagerade i verksamheten
 • Tydlig styrning och uppföljning mot kommunicerade mål
 • Arbetar aktivt med miljö och kvalitetsfrågor inom samtliga nivåer på företaget 
samt att arbetet präglas av öppenhet, transparens och ständig förbättring
 • Prioriterar långsiktigt samarbete före kortsiktig vinst
 • Värnar om en autentisk och ärlig kommunikation
 • Vi deltar aktivt i nätverk, forskning och utveckling inom hållbar omsorgsverksamhet
 • Vi tillämpar vår uppförandekod
 • Alla medarbetare utbildas i relevanta hållbarhetsfrågor
 • Hållbarhetsagenda och mål tas fram av högsta ledning, som ansvarar för 
måluppfyllelse och rapportering, och antas av styrelsen
 • Vi tar fram ett hållbart ramverk som grund för hållbar finansiering
Primära
Sekundära

Case – Energy Evolution Center

Tillsammans skapar vi ett energismart och hållbart samhälle 
Det är ledorden för Energy Evolution Center i Eskilstuna som vi färdigställt för inflyttning åt Eskilstuna kommunfastigheter i april 2022.

Eskilstuna är en av Sveriges främsta miljökommuner och de leder vägen mot ett mer hållbart samhälle genom modiga och nydanande satsningar. Här finns bland annat Sveriges största anlagda våtmark för avloppsrening, världsunika återvinnings- gallerian ReTuna och ett innovativt sopsorteringssystem. Energy Evolution Center är ytterligare en nyckelsatsning i Eskilstunas breda miljö- och hållbarhetsarbete. Syftet med Energy Evolution Center är att det ska vara en arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning, ökad konkurrenskraft hos företag och säkrar långsiktig kompetensförsörjning.
Tillsammans har vi ställt om den gamla fastigheten på ett hållbart sätt till toppmoderna lokaler som bland annat har:
 • Mattor i kontorsutrymmen gjorda av återvunna fisknät
 • Högtalare tillverkade av återvunna bildäck
 • Solceller på tak och fasad
 • Batterilager på 4,8 kWh
 • Fasadskylt som byter färg beroende på om elen i huset är egenproducerad eller från elnätet
 • Smart ventilation med närvarostyrning för att undvika onödig energianvändning
 • Närvarostyrd belysning för att undvika onödig energianvändning
 • Majoriteten av inredningen i husets allmänna delar bestående av återbrukade möbler och second-hand artiklar som tallrikar, glas, muggar.
”Detta är ett ovanligt projekt för oss som är specialiserade inom omsorgsfastigheter, men när vi förstod att kommunen sökte lokaler för ett energicentrum så kunde vi med vår höga ambition inom hållbarhet inte motstå möjligheten att få erbjuda en hållbar omställning av vår fastighet i bra läge i Eskilstuna. Renoveringen har varit ett utmanande men spännande projekt och det blir fortsatt intressant att följa de framsteg som kan komma genom energy evolution center.”
Dan T. Sehlberg, VD Sehlhall

Rapportering och samarbeten 

Vårt hållbarhetsarbete sträcker sig långt utöver den egna verksamheten och vår ambition är att vara branschledande inom hållbarhet. Därigenom vill vi påverka andra, men på samma sätt söker vi gärna inspiration och kunskap från andras erfarenheter inom områden där vi kan lära.

Som beställare ställer vi tydliga hållbarhetskrav, såväl avseende klimat som sociala faktorer såsom arbetsvillkor, på våra leverantörer. Detta är extra viktigt inom byggbranschen. Genom vår verksamhet har vi möjlighet att både direkt och indirekt stödja initiativ, organisationer, föreningar med flera, som hjälper oss att nå våra målsättningar inom hållbarhet.

I flertalet av våra projekt strävar vi efter att kombinera olika former av omsorgsfastigheter vilket ger goda förutsättningar för social utveckling. Här jobbar vi tillsammans med arkitekter, etnologer, omsorgsutövare, forskare och akademiker för att hela tiden utmana och förbättra. Vi är delaktiga i att lyfta frågor kring hållbarhet och omsorgsverksamhet i samhällsdebatten för att hela tiden bidra till att förflytta gränserna för vad som anses vara en hållbar, kvalitativ social infrastruktur. Vi är även aktiva i branschens hållbarhetsarbete genom exempelvis engagemang på branschdagar och vårt medlemskap och engagemang i SGBC och som medlemmar av SeniorVärldens advisory board.

Översikt av Sehlhalls SDG mål

Sustainable Development Goals 

Globala målen (SDG) är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. 

Med Sehlhalls verksamhet inom sociala infrastruktur är många mål och delmål inkorporerade i verksamheten. Under 2021 gjordes en mer detaljerad kartläggning över vilka områden vi påverkar och hur vi positivt kan bidra än mer inom världens viktigaste utmaningar. 
Välj ett SDG mål nedan för att se Sehlhalls aktiviteter:
SDG 1 – INGEN FATTIGDOM
I Sverige har vi en brist på samhällsfastigheter och särskilt omsorgsboenden. Sehlhall arbetar långsiktigt för att göra omsorgsfastigheter, förskolor och gruppboenden tillgängliga för alla som har behov. Till stor del handlar det om att öka takten och vi startar ungefär 14 projekt per år. Våra skolor och bostäder förmedlas till brukare och boenden genom det kommunala systemet och uppfyller höga krav på kvalitet, hållbarhet, trygghet och tillgänglighet. Att vi tillhandahåller lokaler för skola och utbildning har en indirekt koppling till att motverka fattigdom.

Aktuella delmål: 1.3, 1.4, 1.5 och 1B.
SDG 2 – INGEN HUNGER
Sehlhall stödjer ett antal organisationer som arbetar för att motverka fattigdom och hunger. Till exempel Stockholm Stadsmission. Vi stödjer också projekt för att öka utbildning i näringslära bland våra gruppboenden.

Aktuella delmål: 2.1 och 2.2.
SDG 3 – HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
Hållbarhetsarbetet med våra fastigheter handlar framförallt om att skapa miljöer som uppmuntrar till hälsa och välbefinnande bland dem som vistas i byggnaden. Både temporärt och på lång sikt. Våra omsorgsboenden är utformade så att trygg, hälsofrämjande vård ska kunna bedrivas. Det handlar till exempel om rätt layout, planering och att ha tillgång till rätt utrustning. Under pandemin 2020 fokuserade vi särskilt på vårt kvalitetsarbete och har utvecklat Sehlhalls smittskyddssystem. Inom detta erbjuder vi bland annat våra omsorgsboenden mobila syrgaslösningar som ett sätt att öka tryggheten.

Våra gruppboenden och förskolor miljöcertifierar vi företrädesvis med Svanen eller motsvarande, som säkerställer att de bland annat uppfyller höga miljö- och hälsokrav på produkter och material. Resultatet blir en god innemiljö, bland många andra fördelar för de boenden och klimatet. Vi erbjuder våra omsorgsboenden mobila syrgaslösningar.

Aktuella delmål: 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3B och 3D.
SDG 4 – GOD UTBILDNING
Vi utvecklar, bygger och förvaltar kvalitativa, kreativa, inkluderande förskolor för våra kommande generationer där de kan leka och lära.

Den fysiska miljön har en mycket stor betydelse för barnens utveckling, hälsa och lärande. I våra processer säkerställer vi att våra skolprojekt aktivt bidrar till att stödja verksamhetens behov och utmaningar. Det kräver ett nära samarbete och förtroende från kommunerna där vi är verksamma. Vi bygger över hela Sverige, på alla platser, för alla. För närvarande finns vi från Umeå till Ystad. Vi sponsrar projekt med fokus på att förbättra hälsan och motverka utanförskap.

Aktuella delmål: 4.2, 4.4, 4.6, 4.7och 4A.
SDG 5 – JÄMSTÄLLDHET
Sehlhall värdesätter kompetens, erfarenheter, engagemang och teamkänsla hos alla våra medarbetare. Parametrarna är tongivande i rekryteringar och anställningar och vi strävar efter en bra spridning mellan dessa parametrar och en jämställd fördelning, men vi värderar kompetens före kvotering. Vi har nolltolerans för diskriminering och kränkande behandlingar. I och med vår verksamhet strävar vi efter att erbjuda olika former av anpassade och skattefinansierade stödfunktioner, tillgängliga för alla. Av de anställda är 30 procent kvinnor och 70 procent män. Styrelsen består av 33 procent kvinnor och 67 procent män.

Aktuella delmål: 5.1, 5.5, och 5B.
SDG 6 – RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA
Säker tillgång till sanitet, hygien och toaletter är en särskilt viktigt fråga i våra äldre- och gruppboenden och vi sörjer för att alla har tillgång till en egen, privat toalett. Effektiv användning kan uppnås genom snålspolande armaturer där så är möjligt. Vi mäter all förbrukning och har ett kontinuerligt arbete och dialog med våra hyresgäster om en låg förbrukning. System för läckagedetektering installeras i förvaltningen.

Hantering och fördröjning av dagvatten bland våra fastigheter görs av insamlingsmagasin, gröna tak, trädplantering och diken etc. Insamlat regnvatten används för bevattning av buskage och liknande.

Aktuella delmål: 6.1, 6.2 och 6.4
SDG 7 – HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
Vi prioriterar förnybar energi och tecknar göra elavtal för driften av byggnaderna där vi har rådighet. Användningen mäts kontinuerligt och under kommande år intensifieras mätningen för att styra än mer effektiv mot en låg och effektiv energianvändning. Där så är möjligt och miljöeffektivt installeras solceller på fastigheterna. Uppvärmning sker företrädesvis med bergvärme och fjärrvärme där så krävs. Våra tjänstebilar är hybrider. Vi är engagerade i forskning och utveckling, som Energy Evolution Center – en arena för innovativa lösningar som leder till verklig energiomställning, ökad konkurrenskraft hos företag och säkrar långsiktig kompetensförsörjning.

Aktuella delmål: 7.1 och 7.A
SDG 8 – ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
I och med vår ISO-certifiering har vi rutiner för att ständigt utveckla, förbättra och effektivisera vår produktion och har ett aktivt arbete med erfarenhetsåterföring för varje projekt. Resurseffektivitet sörjs för i våra övergripande mål och på projektnivå. Möjlighet till cirkularitet, återbruk och demontering utreds tidigt i projektfasen och i förvaltningen har vi löpande kontroller och underhållsaktiviteter för att säkerställa lång teknisk livslängd bland byggnader och material.
För kontroll över arbetsvillkor och liknande får våra upphandlade entreprenadföretag endast ha underleverantörer i två led. Våra avtal är motsvarande kollektivavtal.

Aktuella delmål: 8.1, 8.2, 8,4, 8.5, 8.7 och 8.8
SDG 9 – HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
Vi är verksamma inom social infrastruktur och har som övergripande målsättning att öka tillgång till kvalitativa samhällsfastigheter för alla. För varje genomfört projekt är vi ett steg närmare. Vi använder våra kommunikativa kanaler och nätverk för att nå ut och påverka fler.
Att jobba med system för miljöverifiering ställer krav på produkt och process med fokus på sund boendemiljö och minskad miljöpåverkan. Vi förespråkar industrialiserade processer, återbruk och cirkulära flöden där så är möjligt.

Vår ISO-certifiering påvisar vårt ständiga förbättringsarbete, från råmark till förvaltning och erfarenheterna går in i innovationsprojekt.

Vi stödjer ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till ökad digitalisering, ny teknik, hållbara energisystem. Exempelvis genom projektet Energicentrum (Energy Evolution Center) i Eskilstuna.

I våra äldreboenden, trygghetsbostäder och gruppboenden integrerar vi teknik som underlättar vardagen, ökar trygghet och kommunikationen. Det kan vara genom olika former av välfärdsteknologi så som biocentriskt belysning, sensorer för dörröppning eller vitvaror med tydliga displayer.  

Aktuella delmål: 9.1, 9.4, 9.5, 9B och 9C.
SDG 10 – MINSKAD OJÄMLIKHET
Oavsett bakgrund, socioekonomisk ställning, etnicitet, kön och så vidare ska alla ha tillgång till vår välfärd. Vårt bidrag är genom att skapa och förvalta omsorgsfastigheter med människan i centrum. Vi lägger stor vikt vid att de interagerar med andra samhällsfunktioner och bidrar till att reducera samhällskostnader, genom exempelvis minskade fallskador, och förbättrad psykisk hälsa. Vi stödjer även direkt ett antal initiativ för att minska den psykiska ohälsan och ensamhet, till exempel Äldrekontakt.  

Våra samhällsfastigheter uppfyller nationella krav på tillgänglighet och vi säkerställer att arkitektur och layout uppmuntrar till sociala möten för alla. En del fastigheter har särskilda sociala möteshubbar och vi integrerar möten över generationsgränser genom att kombinera förskola med äldreboende. Vi arbetar tillsamman med Good Garden vid utformning av utemiljöer för att stödja hälsa och välbefinnande.

Vi placerar våra gruppboenden över hela Sverige och sörjer för att verksamheterna byggs ihop med övriga samhället. Utformningsmässigt smälter de in i lokalmiljön och ser ut som boenden gör mest.

Aktuella delmål: 10.2, 10.3, och 10.4
SDG 11 – HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
Våra samhällsfastigheter är tillgänglig för alla genom det kommunala systemet och håller en hög standard. Vi bygger tillgängligt och yteffektivt i citynära lägen och strävar efter att addera värden till plats och omgivning. Som väl tilltagna utemiljöer med goda möjligheter för samvaro i mindre grupper för att underlätta sociala kontakter.

Projektutveckling sker i dialog med intressenter och brukare i relationsbyggande behovsanalyser för att möta det verkliga behovet från samhället. Här tar vårt dotterbolag Stadsbyggnadsbolaget en aktiv roll. I samma skede utreds potentiella klimataspekter eller risker som behöver adresseras för att byggnaden ska bli långsiktigt hållbar.

Till det hör även att prioritera närhet till kollektivtrafik och indirekt påverka mobilitetslösningar. Samhällsfastigheter är även stora arbetsplatser som ska kunna attrahera medarbetare, som värderar möjlighet till cykelpendling bland många andra aspekter.
Vår egen förvaltning säkerställer att fastigheterna presterar optimalt i bruksskede.

Aktuella delmål: 11.1, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7 och 11.B.
SDG 12 – HÅLLBAR KONSUMPTION OCH PRODUKTION
Sehlhall bygger för egen förvaltning och har ett långsiktigt perspektiv. Vårt hållbarhetstänk tar plats redan i planering av utformning och materialval för att minska den framtida miljöpåverkan. Där är vår tidiga livscykelanalys till hjälp. Återbruk av material, cirkularitet, minimera avfall under produktion och demonteringsmöjligheter är exempel på aspekter som utvärderas. 
Merparten av våra projekt miljöcertifieras och aspekterna hanteras vidare i förvaltningen. Vi mäter, följer upp och rapporterar förbrukning för att kontinuerligt kunna investera och effektivisera bland annat energiförbrukning.

Vi mäter och rapporterar viss direkt och indirekt CO2-påverkan från vår verksamhet och långsiktigt satta gränsvärden. Rapportering och klimatkompensering kommer att utökas framöver som en del i vårt arbete att vara helt klimatneutrala till 2030.

Aktuella delmål: 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8
SDG 13 – BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
Sehlhall bygger för egen förvaltning och har ett långsiktigt perspektiv. Vårt hållbarhetstänk tar plats redan i planering av utformning och materialval för att minska den framtida miljöpåverkan. Där är vår tidiga livscykelanalys till hjälp. Återbruk av material, cirkularitet, minimera avfall under produktion och demonteringsmöjligheter är exempel på aspekter som utvärderas. 
Merparten av våra projekt miljöcertifieras och aspekterna hanteras vidare i förvaltningen. Vi mäter, följer upp och rapporterar förbrukning för att kontinuerligt kunna investera och effektivisera bland annat energiförbrukning.

Vi mäter och rapporterar viss direkt och indirekt CO2-påverkan från vår verksamhet och långsiktigt satta gränsvärden. Rapportering och klimatkompensering kommer att utökas framöver som en del i vårt arbete att vara helt klimatneutrala till 2030.

Aktuella delmål: 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8
SDG 14 – HAV OCH MARINA RESURSER
Med våra mål om klimatneutral produktion, och i ett senare skede förvaltning och övrig verksamhet, bidrar till att minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Att bygga i trä ger oss goda möjligheter att binda växthusgaser.

Vi väljer material medvetet och arbetar med Svanen eller motsvarande som kravställer material, process och premierar återvinning av byggavfall.

Visst lokalt omhändertagande av dagvatten bidrar till fördröjning, rening och bevattning.

Aktuella delmål: 14.1 och 14.3
SDG 15 – EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Vi premierar lokala träråvaror och ska utöka kravställningen för att säkerställa hållbart skogsbruk genom att tillämpa certifieringarna FSC och PEFC.

Vid rådighet över grönområden och gemensamhetsytor anpassas det med fördel för lokala ekosystem genom till exempel trädplantering, gröna tak och dagvattendammar.

Aktuella delmål: 15.1, 15.5 och 15.9.
SDG 16 – FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
Inom sociala infrastruktur är trygghet ett viktigt ledord. Vi främjar möten över generationer med projekt där förskola och äldreboende kombineras och blandade boendemiljöer.
Utvecklings- och planeringsarbetet som stöds av Stadsbyggnadsbolaget verkar i sin områdesutveckling för att stärka trygghet och känslan av att vara säker genom öppna, inbjudande grönområden, parker som lätt överses av grannar och omgivning.

Sehlhall stödjer utvalda organisationer som utvecklar och förstärker vårt samhälle, genom att ge människor en tryggare livsbana. Exempelvis Stockholm stadsmission, Giving people och Nolltollerans mot mobbing.

Aktuella delmål: 16.1, 16.2 och 16.7.
SDG 17 – GENOMFÖRANDE OCH PARTNERSKAP
Varje byggnation är unik där vi anpassar projektet efter samhällets behov och inkluderar byggherren och brukarrepresentanter tidigt i projekteringen för att utforma byggnaden tillsammans.

Vi samarbetar med olika frivilligorganisationer och stöttar deras verksamhet med bidrag eller donationer.

Sweden Green Building Council är en nationella medlemsorganisation som ingår i stort globalt nätverk och arbetar för en hållbar omställning genom certifiering av byggnader.

Aktuella delmål: 17.16, 17.17.
Begreppsförklaring inom hållbarhet

Klimatneutral social infrastruktur

Som en långsiktig utvecklare av moderna omsorgsfastigheter känner vi ett starkt engagemang för vårt klimat och för vår planets begränsade och allt för hårt ansatta resurser. När vi bygger för de yngsta och äldsta i samhället, så följer också ett moraliskt ansvar att utveckla och förvalta dessa fastigheter ansvarsfullt och hållbart. Vi har därför initierat ett kompromisslöst hållbarhetsarbete som vi döpt till klimatneutral social infrastruktur.

Vårt hållbarhetsarbete är inte färdigt och någon fullständig hållbarhetspolicy finns ännu inte framtagen. Trots det så har vi redan nu pekat ut fyra målsättningar som utgångspunkt och vars prioritet baseras på vår verksamhet samt Boverkets bedömning att branschens utsläpp fördelar sig till 50 procent på byggverksamhet, 30 procent på fastighetsförvaltning genom uppvärmning, samt 20 procent från övriga utsläpp i förvaltningen. Våra målsättningar inom klimatneutral social infrastruktur är därför att:

2021
Sehlhall ska införa ett miljö-kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.
2023
Våra fastigheters energiförbrukning inklusive uppvärmning, ska vara 100 procent förnybar senast 2023.
2025
De byggstarter vi genomför från 2025 ska vara klimatneutrala ur ett livscykelperspektiv.
2030
Vår fastighetsförvaltning och övrig verksamhet ska i övrigt vara klimatneutral senast 2030.
Att vara klimatneutral i våra projekt innebär att koldioxidekvivalenten för använt material och för transporter till och från byggarbetsplatsen skall vara noll eller positiv ur ett livscykelperspektiv. Att företrädesvis bygga i trä som inte bara är en svensk råvara, utan som också är klimatpositiva ur ett livscykelperspektiv, ger oss goda möjligheter att binda växthusgaser.

Samtliga målsättningar ligger en bit fram i tiden. Det beror delvis på att fastighetsutveckling består av långa processer och omställning därmed tar tid. En annan orsak är att vi som fastighetsägare och fastighetsutvecklare är beroende av andra aktörer, inom byggverksamheten såväl som inom energiförsörjningen. Men även om klimatutmaningen är akut och i allra högsta grad kräver omedelbara åtgärder, så vill vi säkerställa att vårt klimatarbete blir långsiktigt hållbart, snarare än att vidta kortsiktiga åtgärder. Samtidigt innebär långsiktiga målsättningar givetvis inte att vi inte redan idag gör vad vi kan på kort sikt.
Redan idag engagerar vi oss i forskning och utveckling kring avgörande hållbarhetsfrågor, exempelvis genom vårt medlemskap i Swedish Green Building Council eller deltagande i gruppen för framtagande av ny Klimatplan för Eskilstuna kommun.
Redan idag ställer vi tydliga hållbarhetskrav på våra leverantörer, vilket givetvis är en annan viktig länk i ett effektivt och kvalitativt miljöarbete.
Redan idag så bygger vi företrädesvis i trä.
Redan idag så prioriterar vi förnybar energi och tecknar gröna elavtal.
Redan idag så installerar vi solceller på våra fastigheter där så är möjligt och miljöeffektivt.
Redan idag värmer vi upp med fjärr- värme och/eller bergvärme med energieffektiva komponenter.
Som allt målfokuserat arbete är uppföljning och transparens viktigt. 2020 presenterade vi vår första version av hållbarhetspolicy som ett led i vår ISO 14001 certifiering. Under 2021 påbörjas arbetet med att ta fram ett hållbart ramverk som kommer färdigställas under 2022. Som ett led i implementeringen av detta ramverk kommer vi under 2022 även att etablera struktur för uppföljning och rapportering utifrån de målsättningar som etableras i det hållbara ramverket.
Document icon
Miljö och kvalitetspolicy
Sehlhalls dotterbolag, Stadsbyggnadsbolaget, arbetar aktivt utifrån FN:s program för socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling, UN-Habitat. Genomgående i koncernen fokuserar vi på både det sociala och det ekologiska perspektivet. Det sociala perspektivet handlar bland annat om att tänka holistiskt kring generationsboende, att samla de äldsta med de yngsta, genom att exempelvis bygga in en förskola i ett vårdboende, att ge de äldre en möjlighet att bryta isolering och flytta till en gemenskap i en urban och mer anpassad miljö, för att på så vis komma närmare nära och kära, och ges möjlighet att bygga nya relationer.

Det handlar också om att bidra till att få fler människor som står utanför arbetsmarknaden att komma i arbete, och att aktivt bidra till att arbetstillfällen uppstår där behovet finns. Det handlar om att förbättra trygghet och komfort för våra verkliga vardagshjältar, de som arbetar inom Sveriges sociala infrastruktur, genom att skapa smarta och anpassade lokaler och lösningar som underlättar och förbättrar deras arbetsmiljö. Detta leder till en minskad negativ personalomsättning, vilket ökar kunskapskapitalet hos vårdgivaren och förstärker relationerna mellan medarbetare och boende.
Sehlhall har ingen fristående hållbarhetsrapportering, utan den är direkt inkorporerad i vår rapportering och årsredovisning, på samma sätt som vi bedriver vårt hållbarhetsarbete, som en väl integrerad helhet istället för en separat aktivitet. I årsredovisningen framgår den regulatoriska informationen tillsammans med annan redogörelse som är av intresse för investerare, samarbetspartners och beställare.

Vi har ännu ingen skyldighet att redogöra för specifik hållbarhetsinformation, men det är för oss en självklarhet att beskriva sådan vital information, om än hittills i ett fritt format. I takt med att våra målsättningar samt vår mätning och uppföljning utvecklas så kommer vi successivt att utöka vår rapportering av hållbarhetsrelaterad information och måluppfyllnad. Ambitionen är att alltid ligga före lagkraven. Under året har vi tagit fram ett hållbart ramverk för finansiering samt inlett en kartläggning om hur vår verksamhet kopplar an till EU-taxonomin.

Erik Uhlén, CFO