Investerare

Ett tryggt och hållbart ägande

Sehlhall ägs av medarbetarna och ett antal externa investerare bestående av privatägda företag, family offices, institutionella aktörer samt privatpersoner. Bolagens projekt och förvaltningsfastigheter finansieras i första hand genom en kombination av eget kapital och bankbelåning, ofta så kallade gröna lån, innebärande att Sehlhall uppfyller de miljö och hållbarhetskrav som bankerna ställer.

Doing Good While Doing Well

På Sehlhall är vi alla sociala entreprenörer. Det innebär att vi applicerar innovativa lösningar på samhällsproblem baserade på affärsmässiga metoder.

För många av våra ägare är detta en avgörande faktor. Att Sehlhall är en så kallad impact investering, dvs. en investering som syftar till att generera gynnsamma sociala och/eller miljömässiga effekter utöver finansiella vinster. Impact investeringar görs företrädesvis i sektorer som adresserar stora samhällsutmaningar såsom hållbart jordbruk, förnybar energi och prisvärd och tillgänglig social infrastruktur.  

Det handlar om att förebygga och åtgärda sociala samhällsproblem, att minska samhällskostnader och att öka produktiv samhällsaktivitet.

Vi är stolta över att verka med dessa dubbla syften.

Finansiella rapporter

2024-05-23
Delårsrapport januari – mars 2024
2024-04-24
Sehlhall Årsredovisning 2023
2024-02-22
Delårsrapport oktober – december 2023
2023-11-30
Delårsrapport juli – september 2023
2023-08-30
Delårsrapport april – juni 2023
2023-05-25
Delårsrapport januari – mars 2023
2023-04-26
Sehlhall Årsredovisning 2022.
2023-02-24
Delårsrapport oktober – december 2022
Arkiv – Finansiella rapporter

Regulatoriska pressmeddelanden

2024-05-23
Delårsrapport januari – mars 2024
2024-05-03
Prospekt gällande handel av obligationer på Nasdaq
2024-03-13
Sehlhall lämnar underrättelse om att villkor för villkorad förtidsinlösen av utestående obligationer har uppfyllts
2024-03-06
Sehlhall emitterar nya hållbara säkerställda obligationer
2024-02-22
Sehlhall utvärderar refinansieringsmöjligheter
2024-02-22
Delårsrapport oktober – december 2023
2023-11-30
Delårsrapport juli – september 2023
2023-08-30
Delårsrapport april – juni 2023
Arkiv – Regulatoriska pressmeddelanden

Obligation

Sehlhall Fastigheter har emitterat hållbara obligationer på den nordiska marknaden om 200 miljoner SEK (ISIN: SE0021627361). De erhållna medlen ska användas i linje med Sehlhalls hållbara ramverk (Sustainability Financing Framework) vilket innebär användande för investeringar i social infrastruktur med grön klimatprofil. Erhållna medel används till 100 % med socialt syfte (”Social eligible assets”) och med 100% grön profil (”Green eligible assets”), vilket innebär 100 % hållbart nyttjande. Rapportering enligt det hållbara ramverket kommer att ske första gången i anslutning till utgivandet av årsredovisning för år 2024. Obligationerna emitterades den 13 mars 2024, och löper i tre år till den 13 mars 2027. Obligationslånet löper med en ränta om 3 månaders STIBOR plus 8 %. Ränta utbetalas kvartalsvis under lånets löptid. Obligationerna är under notering på Nasdaq Sustainable Bond Exchange.Tidigare utgivna obligationer via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding (ISIN: SE0013745411) har återköpts i sin helhet.  

Finansiell kalender

Bolagets finansiella rapporter kommer att finnas tillgängliga på denna adress enligt följande preliminära datum:

2024-08-27  Delårsrapport april – juni 2024
2024-11-28  Delårsrapport juli – september 2024
2025-02-27  Delårsrapport oktober – december 2024
2025-04-24  Årsredovisning 2024
”Sehlhall fokuserar på att lösa ett akut samhällsproblem, samtidigt som affärsmodellen borgar för en stabil och god lönsamhet över tid. Denna form av socialt entreprenörskap var avgörande för vårt ägande i bolaget.”
Carl-Henric Svanberg, delägare  
”Kapital och investeringar har en stor möjlighet att påverka vår samtid och vårt samhälle i en mer hållbar riktning. Därför föredrar jag så kallade impact investeringar som dels genererar positiva, mätbara sociala och miljömässiga effekter, dels skapar en konkurrenskraftig riskjusterad avkastning. Sehlhall är ett bra exempel på denna kombination.”
Hans Karlsson, Tibia, delägare
”Sverige, liksom större delen av västvärlden, har ett allt ökande behov av social infrastruktur samtidigt som landets kommuner har begränsade resurser. Sehlhall utgör en del av lösningen vilket var en viktig faktor för mig som investerare. Detta, i kombination med en stabil värdetillväxt, avgjorde saken.”
Lars Rodert, delägare
"Vi investerar i Sehlhall eftersom våra företag delar värdegrund och är tydligt entreprenörsdrivna. Vi fastnade för bolagets nischade kompetens inom omsorgsfastigheter där behovet är enormt de kommande åren.”
Cecilia Fasth, vd i Stena Fastigheter.