Investerare

Ett tryggt och hållbart ägande

Sehlhall Fastigheter AB ägs av medarbetarna och ett antal svenska investerare bestående av family offices, institutionella aktörer samt privatpersoner. Bolagens projekt och förvaltningsfastigheter finansieras i första hand genom en kombination av eget kapital och bankbelåning, ofta så kallade gröna lån, innebärande att Sehlhall uppfyller de miljö och hållbarhetskrav som bankerna ställer.

Finansiell kalender

Bolagets finansiella rapporter kommer att finnas tillgängliga på denna adress enligt följande datum:

• Delårsrapport Q3 2020, 30 november 2020
• Bokslutskommuniké, Q4 2020, 26 februari 2021
• Årsredovisning och koncernredovisning 2020, 30 april 2021

Obligation

Sehlhall Fastigheter offentliggjorde den 4 mars 2020 att man via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer (ISIN: SE0013745411) på den nordiska marknaden om 175 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK. Obligationslånet har en löptid om 3 år med en fast ränta om 8 %. Sehlhall har ansökt om notering av obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market.

Kontaktperson för ytterligare information

"Vår tvådelade strategi kombinerar trygga och stabila kassaflöden från en egenutvecklad växande förvaltningsportfölj, med långsiktig förädling av större markområden som utvecklas till attraktiva byggrätter i stadsnära lägen.”
Dan T. Sehlberg, VD