VÄLKOMMEN TILL SVERIGES NYA SAMHÄLLSUTVECKLARE

Vi har alla ett behov av stöd, trygghet och omsorg under våra liv. När vi är unga behöver vi en fungerande skola. Vissa av oss har även ett behov av trygga och stödjande boenden under vuxenlivet. Längre fram handlar det om en värdig och kvalitativ äldreomsorg. Den växande efterfrågan på omsorgsfastigheter är en möjlighet för hela Sverige att uppdatera hur vi tillgodoser dessa behov.  

Sehlhall Fastigheter utvecklar Sveriges sociala infrastruktur genom att skapa lösningar som passar användarnas såväl som de anhörigas behov. Därigenom möter och höjer vi dagens och kommande generationers förväntningar på dessa verksamheter. Sehlhall Fastigheter ska vara en eftertraktad samhällspartner som tillsammans med kommuner investerar hållbart och långsiktigt för att kunna ge människor en tryggare livsbana.

Social infrastruktur för livets alla faser

Vårt land står inför stora demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill vi, med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort. Sehlhall Fastigheter skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum.

team

DAN t. sehlberg
VD & Koncernchef
petter hallenberg
vVD, Operativ chef
Tomas Eriksson
Affärsområdesansvarig Gruppbostäder
erik uhlén
CFO
mathias holmQvist
Entreprenadchef
Nima Assadi
Projektutvecklare
Anton Bergkvist
Affärsområdesansvarig Vårdbostäder
Alexander Lundvall
Affärsutvecklingsansvarig
Jenny Tellbom
Ekonomichef
Ordföranden har ordet
Sehlhall Fastigheter ska vara en trygg partner till kommuner som vill utveckla sin sociala infrastruktur. För Sehlhall är utgångspunkten att arbeta med kommuner som växer och som har behov av att investera för framtiden.  

Vi bedömer att möjligheterna att utveckla och modernisera fastighetssektorn i Sverige är goda. Vi bedömer att långa stabila kontrakt och starka partners begränsar riskerna i vår verksamhet. Vi är inte beroende av ett enskilt projekt eller en enskild kommun, utan kan driva arbetet framåt utifrån en stabil och långsiktig grund.

Sehlhall Fastigheter har ambitionen att bli en ledande samhällsutvecklare. Den positionen kommer vi att söka, samtidigt som vi bygger en stabil institution med starka ekonomiska fundament.
Ander Borg.
anders borg
Styrelseordförande
dan t. sehlberg
Styrelseledamot
Ulrika Livijn
Styrelseledamot
ivar verner
Styrelseledamot
carl hirsch
Styrelseledamot
ulf adelsohn
Styrelseledamot

nyheter

Stockholm, 18 mars 2020
Sehlhall Fastigheter anställer affärsområdesansvarig och ny projektutvecklare
Sehlhall Fastigheter anställer Anton Bergkvist som ansvarig för affärsområdet vårdbostäder. Nima Assadi erhåller rollen som projektutvecklare.
Anton Bergkvist kommer närmast från Magnolia Bostad där han arbetat som affärsområdesansvarig vård. Anton har en civilingenjörsutbildning från KTH med inriktning på maskinteknik samt en master i industriell ekonomi med inriktning på energi och miljö.

”Sehlhall spelar en viktig roll för utbyggnaden av Sveriges  sociala infrastruktur. Jag ser fram emot att vara med på den fortsatta resan”, säger Anton Bergkvist, affärsområdesansvarig vårdbostäder, Sehlhall Fastigheter.

Nima Assadi, som har en civilingenjörsutbildning från KTH med inriktning på samhällsbyggnad, stärker upp Sehlhalls team som projektledare. Nima har en gedigen erfarenhet från fastighets- och byggbranschen och har bland annat arbetat som projekt- och verksamhetsutvecklare hos Veidekke i åtta år.

”Sehlhall är en samhällsutvecklare med höga ambitioner och det blir spännande att utveckla hållbara omsorgsfastigheter för egen förvaltning”, säger Nima Assadi, projektutvecklare, Sehlhall Fastigheter.

Nima Assadi är också programledare för Hela kedjan, en uppskattad podcast om samhällsbyggnad.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Anton Bergkvist, Affärsområdesansvarig
Nima Assadi, Projektutvecklare
Stockholm, 4 mars 2020
Sehlhall emitterar 3-årigt obligationslån uppgående till 175 miljoner SEK
Sehlhall Fastigheter har via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer på den nordiska marknaden om 175 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK.
Obligationslånet har en löptid om 3 år med en fast ränta om 8 %.  Sehlhall avser att ansöka om notering av obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market. Emissionslikviden skall användas för generella företagsändamål, inklusive förvärv och investeringar.

”Sveriges äldreomsorg behöver tillföras sex tusen nya lägenheter per år fram till 2026. Under samma period behövs två tusen nya skolor och många tusen gruppbostäder. Samtidigt ökar kommunernas skuldsättning. Sehlhall representerar en del av lösningen och vi arbetar intensivt med att bygga ut landets sociala infrastruktur. Med förstärkt likviditet kan vi bättre tillgodose marknadens höga efterfrågan,” säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall Fastigheter arbetar med utvecklingen av Sveriges sociala infrastruktur genom att skapa lösningar vilka passar användarnas såväl som de anhörigas behov. Därigenom möter och höjer vi dagens och kommande generationers förväntningar på dessa verksamheter. Sehlhall Fastigheter ska vara en eftertraktad samhällspartner som tillsammans med kommuner investerar hållbart och långsiktigt för att kunna ge människor en tryggare livsbana.
”Sehlhall har på kort tid etablerat sig som en ledande aktör inom social infrastruktur. Genom att säkra finansieringen kan expansionen accelereras ytterligare. Starka ägare samt en styrelse och ledning med lång erfarenhet gör Sehlhall till ett konkurrenskraftigt bolag på en intressant marknad. Med låg risk och god soliditet har bolaget erhållit finansiering från starka aktörer som långsiktigt tror på bolaget,” säger Anders Borg, styrelseordförande, Sehlhall Fastigheter.

Informationen är sådan som Sehlhall Holding AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2020 kl. 07.00.

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Stockholm, 12 februari 2020
Sehlhall förvärvar fastighet på Värmdö avsedd för förskola.
Sehlhall Fastigheter utökar sin närvaro på Värmdö genom förvärv av en fastighet om 6500 kvm. På fastigheten ämnar Sehlhall uppföra en modern förskola om 8-10 avdelningar, med plats för 120-150 barn. Förvärvet förstärker bolagets uttalade fokus på social infrastruktur.
Planerad byggstart är andra halvan av 2020, och fastigheten ska vara färdigställd till och med höstterminen 2021. Förskolan kommer att vara belägen i Torsby i Värmdö kommun, och kommer att utvecklas inom affärsområdet Skolfastigheter.

Värmdö kommun har i en förstudie uppskattat att behovet av nya förskoleplatser på norra Värmdölandet ökar till 190 platser redan 2022. I förstudien pekar man specifikt ut den aktuella fastigheten vid Kalvandövägen i Torsby för nästa förskoleetablering.

”Värmdö är en tillväxtkommun med stort behov av barnomsorg och vår fastighet har ett mycket bra läge för ändamålet. Förskolan i Torsby utvecklas för en långsiktig och hållbar förvaltning inom klimatneutral social infrastruktur,” säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall äger och förvaltar sedan tidigare en förskola i Värmdö kommun, belägen i Gustavsbergs centrum.


För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135 Mail. natasha@sehlhall.se
Om Sehlhall Fastigheter
Sehlhall Fastigheter är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. skolor, förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.
Visa fler nyheter från Sehlhall Fastigheter

hållbarhet

Som utvecklare av moderna omsorgsfastigheter känner vi ett starkt engagemang för vårt klimat och för de begränsade samt allt för hårt ansatta resurser som finns på vår planet. När vi bygger för de yngsta och äldsta i samhället, så följer också ett moraliskt ansvar att utveckla och förvalta dessa fastigheter ansvarsfullt och hållbart. Vi har därför lanserat ett kompromisslöst miljöarbete som vi döpt till klimatneutral social infrastruktur. Det finns ingen tid att förlora och vi har därför satt som mål att vara hundra procent klimatneutrala - eller bättre - i vår produktion redan under 2020. Det är i starten av en fastighets livscykel som klimatpåverkan är som mest intensiv, och därför börjar vi med att fokusera där. Men vi är så övertygade om vikten av ett ansvarsfullt och hållbart förhållningssätt genom hela cykeln, att vi dessutom planerar att vara klimatpositiva i vår förvaltning senast 2023.

Vi vill göra en positiv skillnad i en bransch som generellt och historiskt sätt präglas av en negativ klimatpåverkan. Fastighetsbranschen svarar för omkring tjugo procent av hela Sveriges växthusgasutsläpp årligen, varav produktionen står för cirka fyrtio procent och förvaltningen för ytterligare fyrtio procent. Det är med utgångspunkt från dessa alarmerande siffror som vi har formulerat vårt miljöarbete.

Att vara klimatneutral i våra projekt innebär att koldioxidekvivalenten för använt material och för transporter till och från byggarbetsplatsen skall vara noll eller positiv. Att företrädesvis bygga i trä som inte bara är en fantastisk svensk råvara, utan som också är Co2 positiv, ger oss goda möjligheter att binda växthusgaser. Vi engagerar oss i forskning och utveckling kring avgörande hållbarhetsfrågor, bland annat genom vårt medlemskap i Swedish Green Building Council. Att ställa tydliga hållbarhetskrav på våra leverantörer är en annan viktig länk i ett effektivt och kvalitativt miljöarbete. Sehlhalls hållbarhetsarbete utgår från följande grundkriterier:

• Vi bygger företrädes vis i trä
• Vi prioriterar förnybar energi och tecknar gröna elavtal
• Vi installerar solceller på våra fastigheter
• Vi värmer med fjärrvärme och/eller bergvärme med energieffektiva komponenter
• Vi klimatkompenserar efter behov
• Vi är aktiva medlemmar i Swedish Green Building Council
• Vi premierar underleverantörer och partners med tydligt miljöfokus

Sehlhalls dotterbolag, Stadsbyggnadsbolaget, arbetar aktivt utifrån FN:s program för socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling, UN-Habitat. Genomgående i koncernen fokuserar vi på både det sociala och det ekologiska perspektivet. Det sociala perspektivet handlar bland annat om att tänka holistiskt kring generationsboende, att samla de äldsta med de yngsta, genom att exempelvis bygga in en förskola i ett vårdboende, att ge de äldre en möjlighet att bryta isolering och flytta till en gemenskap i en urbansk och mer anpassad miljö, för att på så vis komma närmare nära och kära. Det handlar om att bidra till att få fler människor som står utanför arbetsmarknaden att komma i arbete, och att aktivt bidra till att arbetstillfällen uppstår där behovet finns. Det handlar om att förbättra trygghet och komfort för våra verkliga vardagshjältar, de som arbetar inom Sveriges sociala infrastruktur, genom att skapa smarta och anpassade lokaler och lösningar som underlättar och förbättrar deras arbetsmiljö. Detta leder till en minskad negativ personalomsättning, vilket ökar kunskapskapitalet hos vårdgivaren och förstärker relationerna mellan medarbetare och boende.

Sehlhall arbetar aktivt med att minska våra projekts negativa inverkan på tredje man, inte minst under produktionstiden. Det är viktigt för oss att lokala grannar får en positiv bild av våra fastigheter och de samhällsviktiga verksamheter som de innehåller. Många av våra verksamheter har dessutom öppet dygnet runt vilket i sig bidrar till att öka den lokala tryggheten.

Resultatet av Sehlhalls hållbarhetssatsning, klimatneutral social infrastruktur, kommer att redovisas årligen i ett klimatbokslut.

i blickfånget

Hammarby-Smedby, Upplands Väsby
Område: Hammarby-Smedby, Upplands-Väsby
Typ: Vårdboende och förskola
Storlek: 3 500 m2
Inflyttning: kv. 2, 2021
Adress: Ryttargatan 276-278, Upplands-Väsby

Läs om hur vi tänker när vi kopplar samman ett omsorgsboende och en förskola.
NYTTAN, ESKILSTUNA
Område: Norr, Eskilstuna
Typ: Gruppboende LSS
Storlek: 500 m2
Inflyttning: kv.3 19
Adress: Öbergsgatan 12, Eskilstuna

Bristen på gruppboenden innebär en möjlighet att utveckla nya och individanpassade lägenheter som förpassar institutionella intryck till historien.
Gustavsberg, Värmdö
Område: Porslinskvarteren, Värmdö
Typ: Förskola
Storlek: 1 000 m2 (6 avdelningar, cirka 100 barn)
Inflyttning: kv. 1, 2017
Adress: Edla Sofias Gata 2-4, Gustavsberg

En möjlighet att tackla stillasittande bland dagens barn.


modellfabriken, ESKILSTUNA
Område: Eskilstuna
Typ: Vårdboende och trygghetsboende
Storlek: 10.000 m2, vårdboende om 60 lägenheter, trygghetsboende om 60 lägenheter
Inflyttning: 2022
Adress: Kungsgatan 61, Eskilstuna

En genomtänkt arkitektur bidrar till att skapa lugna och trygga miljöer.


investerare

Sehlhall Fastigheter AB (559114-3481) ägs av medarbetarna och ett antal svenska investerare bestående av family offices, institutionella aktörer samt privatpersoner. Bolagens projekt och förvaltningsfastigheter finansieras i första hand genom en kombination av eget kapital och bankbelåning, ofta så kallade gröna lån, innebärande att Sehlhall uppfyller de miljö och hållbarhetskrav som bankerna ställer.
Finansiell kalender
Bolagets finansiella rapporter kommer att finnas tillgängliga på denna adress enligt följande datum:
• Delårsrapport Q1 2020, 29 maj 2020
• Delårsrapport Q2 2020, 31 augusti 2020
• Delårsrapport Q3 2020, 30 november 2020
Regulatoriska pressmeddelanden
Obligation
Sehlhall Fastigheter offentliggjorde den 4 mars 2020 att man via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer (ISIN: SE0013745411) på den nordiska marknaden om 175 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK. Obligationslånet har en löptid om 3 år med en fast ränta om 8 %. Sehlhall har ansökt om notering av obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market.
Sehlhall - Terms and Conditions.pdf
Kontaktperson för ytterligare information
erik uhlén, CFO
ir@sehlhall.se

kontakt

SEHLHALL FASTIGHETER AB
Tegnérgatan 8
SE-113 58 Stockholm

Vill du komma i kontakt med Sehlhall Fastigheter?
Kontakta oss via e-mail info@sehlhall.se eller ring på 08-677 76 10.
Stadsbyggnadsbolaget
Tegnérgatan 8
SE-113 58 Stockholm

Vill du komma i kontakt med Stadsbyggnadsbolaget?
Kontakta oss via e-mail info@stadsbyggnadsbolaget.se eller ring på 08-677 76 10.

www.stadsbyggnadsbolaget.se