Nyheter

Expansion och innovation

Behovet av omsorgsfastigheter är akut. Sehlhall håller ett högt tempo för att bidra till en modern, hållbar och trygg utbyggnad av landets sociala infrastruktur. Följ med i vårt nyhetsflöde för att se var vi etablerar oss och vad vi gör på respektive plats.  
Aktuellt hos Sehlhall Fastigheter

Sehlhall ökar inom gruppbostäder 
– behovet är enormt

Stockholm,
2021-08-15
Bristen på gruppbostäder är akut. På kort tid har Sehlhall färdigställt ett gruppboende i Nacka samt påbörjat produktion i Huddinge, skrivit hyresavtal med Finspångs kommun om två gruppbostäder, erhållit en direktanvisning av Stockholms stad för uppförande av en gruppbostad samt förvärvat en fastighet i Norrtälje för gruppbostad. I Norrtälje har hyresavtal tecknats med vårdgivaren Utvecklingspedagogik i Sverige.
News image

Sehlhall har som mål att genomföra 14 byggstarter per år, fördelat på fyra skolor, fyra vårdboenden och sex gruppbostäder. Just behovet av kvalitativa och behovsanpassade gruppbostäder är akut. 

–118 av Sveriges kommuner klarar idag inte av att få fram en plats på ett gruppboende, trots att det är en lagstadgad rättighet. Därför satsar vi stora resurser på att skapa fler framtidssäkrade och hållbara gruppbostäder, säger Petra Sandberg, ansvarig för kompetensområdet gruppbostäder på Sehlhall Fastigheter. 

– Dessa nya fastigheter är ett tydligt bevis på att våra erbjudanden naturligt leder till ytterligare projekt inom social infrastruktur. I fyra av dessa fem kommuner är vi redan etablerade, men då inom områdena vårdbostäder, skolfastigheter och markförädling. Nu kompletterar vi med gruppbostäder för egen förvaltning, säger Dan T. Sehlberg, vd på Sehlhall Fastigheter.  

Det senaste förvärvet, Stjärnan 15, ligger i centrala Norrtälje, i ett vackert villaområde med stora naturvärden och med god kommunikation. Säljare är ett bolag i Credentia koncernen. De kommer också att ansvara för entreprenaden. Inflytt planeras till hösten 2022. Samtliga gruppboenden utvecklas och förvaltas inom ramen för Sehlhall Gruppbostäder.  

Natasha Bromberg
För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135
Mail. natasha@sehlhall.se
Document icon
Nyhetsarkiv
Small news image

Emission för fortsatt expansion

Stockholm,
2021-08-27
Hyresintäkterna i vår förvaltningsverksamhet fortsätter att öka och driftmarginalen är god. Under perioden har vi fått en tydlig kvittens på att vårt erbjudande, social infrastruktur för livets alla faser, leder till en gynnsam korsbefruktning mellan våra kompetensområden.
Small news image

Stena investerar i Sehlhall – blir största externa ägare

Stockholm,
2021-06-16
Intresset för att investera i Sehlhall Fastigheter är stort. Bolagets nyemission blev kraftigt övertecknad och värderar Sehlhall till drygt 1 miljard kronor efter emissionen. Genom emissionen tillförs bolaget 150 Mkr och Stena Fastigheter blir största externa ägare med ett ägande om 10 procent.
Small news image

Förvärv för framtida seniorkvarter, delårsrapport jan-mar 2021

Stockholm,
2021-05-21
pandemirelaterade osäkerheten har medfört ett ökat investeringsintresse för samhällsfastigheter och det geografiska läget är underordnat det stabila kassaflödet. Sehlhall har ett nationellt fokus och vi är idag verksamma i ett trettio tal kommuner. Kvalitativ social infrastruktur behövs i hela Sverige och det är glädjande att marknaden gör samma bedömning.
Small news image

Sehlhall rekryterar ytterligare två nyckelpersoner

Stockholm,
2021-04-26
Sehlhall Fastigheter rekryterar Mikaela Malmgren som förvaltningsansvarig och Kristoffer Lidbrandt som ny förvärvsansvarig. Mikaela kommer närmast från Genova Property Group och Kristoffer från Serafim Fastigheter.
Small news image

Sehlhall installerar hälsofrämjande belysning på vårdboenden, skolor och gruppboenden. Och på det egna kontoret.

Stockholm,
2021-04-19
Sehlhall Fastigheter har beslutat att installera innovationen BioCentric Lighting i sina fastigheter. Målet är en förbättrad arbets- och levnadsmiljö för personal, elever och boende.
Small news image

Sehlhall vinner trippelseger, tar hem upphandlingar i tre kommuner

Stockholm,
2021-04-12
Sehlhall Fastigheter vinner Finspångs upphandling av dubbelt gruppboende. Även Ekerö väljer Sehlhall för sitt nya vårdboende och Norrtälje för sin nya förskola.
Small news image

Sehlhall fortsätter att växa
– rekryterar ansvarig för gruppbostäder

Stockholm,
2021-03-02
Sehlhall Fastigheter rekryterar Petra Sandberg som blir ansvarig för det snabbväxande kompetensområdet gruppbostäder. Petra kommer närmast från Vectura Fastigheter.
Small news image

Stark avslutning på händelserikt år, delårsrapport okt-dec 2020.

Stockholm,
2021-02-26
Trots pandemin så har även årets avslutande kvartal präglats av hög aktivitet och fortsatt expansion. Samtliga kompetensområden utvecklades i positiv riktning. Under kvartalet ökade vår byggrättsportfölj med 10 procent. Vi tillträde vår fastighet på Värmdö, avsedd för en förskola, byggstartade vårt nya gruppboende i Nacka och tecknade hyresavtal med Kunskapsförskolan för vår förskola i Halmstad.
Small news image

Sehlhall förvärvar kulturhistoriska Kista Gård – planerar att tillföra social infrastruktur

Stockholm,
2021-02-08
Sehlhall Fastigheter utökar sitt bestånd genom att teckna avtal om förvärv av fastigheterna Kista Gård 1 och Kista Gård 2. Fastigheterna, där den nya detaljplanen har erhållit ett positivt planbesked, är 9 737 kvadrat och inrymmer bland annat den blåmärkta gården med anor från 1700-talet.
Small news image

Sehlhall Fastigheter förvärvar byggklar fastighet i Täby – skapar Sveriges första livsstilsboende för seniorer med varierande omsorgsbehov

Stockholm,
2021-02-02
Sehlhall har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Öreslandet 2 i Arninge i Täby kommun. Sedan tidigare uppför Sehlhall ett vårdboende om 90 lägenheter samt ett gruppboende på den intilliggande fastigheten Öreslandet 3. Nu planerar Sehlhall för ett unikt seniorkvarter med ytterligare vårdboende, trygghetsbostäder och dagverksamhet.
Small news image

Nu installerar Sehlhall Fastigheter livräddande syrgasanläggning på samtliga nya äldreboenden

Stockholm,
2021-01-12
Sehlhall Fastigheter utrustar från och med nu samtliga nya äldreboenden med syrgas. Beslutet är fattat utifrån att erbjuda bättre möjlighet till rätt vård och omsorg. Behovet av syrgas vid äldreboenden har debatterats kraftigt sedan den första vågen av Covid-19 i våras.
Small news image

Erik Bragg blir ansvarig för Sehlhall Skolfastigheter.

Stockholm,
2020-12-01
Sehlhall Fastigheter anställer Erik Bragg som ansvarig för kompetensområdet skolfastigheter. Erik kommer senast från rollen som affärsutvecklingschef Skolor på Skanska. Han har också arbetat som affärsutvecklingschef på Pysslingen/Academedia.
Small news image

Delårsrapport jul-sep 2020 – Fokus på kvalitet och trygghet.

Stockholm,
2020-11-17
Sehlhall håller ett högt tempo och samtliga kompetensområden utvecklas enligt plan. Under kvartalet togs flera viktiga steg i vårt prioriterade arbete med att säkra nya omsorgsfastigheter mot smittspridning. Vår omfattande landbank samt vårt fokus på högkvalitativ social infrastruktur, borgar för en gynnsam utveckling.
Small news image

Sehlhall vinner markanvisningstävling i Norrtälje

Stockholm,
2020-10-26
Markanvisningstävlingen för ny förskola i Vigelsjö-området i Norrtälje kommun är avgjord, och vinnare är Selhall Fastigheter tillsammans med JENSEN förskola. Kommunens bedömningsgrupp var enig i att Sehlhalls förslag var det bästa. Den nya förskolan beräknas stå klar under 2022.
Small news image

Eskilstuna antar Sehlhalls detaljplan om 10.000 m2 i centrum, samtidigt som Täby antar Sehlhalls bygglov för vårdboende i Arninge.

Stockholm,
2020-10-22
Eskilstuna kommun har antagit detaljplanen för Modellfabriken, vilket skapar en central byggrätt om 10.000 m2 BTA för vårdboende, kontor, centrumverksamhet och kontor. Trots platsens komplexitet ingavs inga överklaganden. Täby kommun har antagit Sehlhalls bygglovsansökan för uppförande av ett modern vårdboende om 90 lägenheter i Arninge. På bägge platser planerar Sehlhall för omgående byggstart.
Small news image

Sehlhall emitterar ytterligare obligationer om SEK 75 miljoner

Stockholm,
2020-10-06
Sehlhall Fastigheter meddelar härmed att man, via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) (”Sehlhall” eller ”Bolaget”), framgångsrikt har emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer om SEK 75 miljoner, inom ramen för Sehlhalls existerande obligationsram om SEK 250 miljoner med ISIN SE0013745411 och slutförfall i mars 2023.
Small news image

Sehlhall Fastigheter uppför nytt vårdboende om 90 lägenheter i Täby

Stockholm,
2020-10-05
Sehlhall Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Öreslandet 3 i Arninge i Täby. Fastigheten har en färdig detaljplan och ett hyresavtal har tecknats med omsorgsföretaget Humana. Byggstart sker under det första kvartalet, 2021.
Small news image

Sehlhall undersöker möjlighet att emittera företagsobligationer

Stockholm,
2020-10-02
Sehlhall Fastigheter avser undersöka möjligheten att via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ.) emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2020/2023 (ISIN: SE0013745411).
Small news image

Sehlhall stärker etableringen i Järfälla genom ytterligare förvärv av mark

Stockholm,
2020-09-24
Sehlhall Fastigheter förvärvar två nya fastigheter i Barkaby, Järfälla kommun, där planutskottet i förra veckan beslutade att gå vidare med förslaget till detaljplan. Förslaget innebär att möjlighet till kvarboende skapas i stadsdelen, antingen genom uppförande av ett nytt vårdboende om 58 lägenheter, eller genom ett 50-tal trygghetsbostäder.
Small news image

Sehlhall förvärvar omfattande byggrätt och etablerar sig i Nyköping – planerar för utbyggd social infrastruktur.

Stockholm,
2020-09-22
Sehlhall Fastigheter växer. Denna gång genom förvärv av byggrätt i Nyköpings kommun. Fastigheten, Hälsovården 2, ligger centralt intill Ekensbergs vårdcentral. I närområdet finns grönområde, nybyggda bostäder och förskola.
Small news image

Delårsrapport april – juni 2020. Hög aktivitetsnivå för långsiktig tillväxt

Stockholm,
2020-08-24
Hyresintäkter på 3 103 Tkr. Merparten från förvaltning av gruppbostäder. Driftnetto på 2 709 Tkr vilket motsvarar en driftmarginal på 86 procent. Kassaflöde på -44 051 Tkr huvudsakligen på grund av fortsatta investeringar i fastigheter och projekt.
Small news image

Sehlhall förvärvar i Nacka och Huddinge och tecknar hyresavtal för två gruppbostäder

Stockholm,
2020-07-02
Sehlhall Fastigheter förvärvar fastigheter i Flemingsberg, Huddinge och i Björknäs, Nacka för uppförande av två moderna gruppbostäder.
Small news image

Sehlhall Fastigheter investerar ytterligare i Eskilstuna

Stockholm,
2020-06-03
Stadsbyggnadsbolaget, dotterbolag till Sehlhall Fastigheter, startar ett joint venture med MSL Bostad för att utveckla drygt hundra hektar i Sundbyholm, Eskilstuna. Området är utpekat som prioriterad bebyggelsenod i kommunens översiktsplan.
Small news image

Sehlhall förvärvar Tegelbruket i centrala Halmstad, avser uppföra förskola.

Stockholm,
2020-05-15
Sehlhall Fastigheter förvärvar Tegelbruket om 4000 kvadratmeter. På fastigheten ämnar Sehlhall att uppföra en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn. Fastigheten har en färdig detaljplan och Sehlhall räknar med byggstart under hösten och med inflyttning till hösten 2021.
Small news image

Sehlhall Fastigheter anställer affärsområdesansvarig och ny projektutvecklare

Stockholm,
2020-03-18
Sehlhall Fastigheter anställer Anton Bergkvist som ansvarig för affärsområdet vårdbostäder. Nima Assadi erhåller rollen som projektutvecklare.
Small news image

Sehlhall emitterar 3-årigt obligationslån uppgående till 175 miljoner SEK

Stockholm,
2020-03-04
Sehlhall Fastigheter har via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer på den nordiska marknaden om 175 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK.
Small news image

Sehlhall förvärvar fastighet på Värmdö avsedd för förskola.

Stockholm,
2020-02-12
Sehlhall Fastigheter utökar sin närvaro på Värmdö genom förvärv av en fastighet om 6500 kvm. På fastigheten ämnar Sehlhall uppföra en modern förskola om 8-10 avdelningar, med plats för 120-150 barn. Förvärvet förstärker bolagets uttalade fokus på social infrastruktur.
Small news image

Sehlhall skapar innovativt energicentrum åt Eskilstuna kommun, i samarbete med energimyndigheten.

Stockholm,
2020-02-04
Sehlhall Fastigheter skapar ett nytt centrum för energiomställning åt Eskilstuna kommun i samarbete med Energimyndigheten. Energy Evolution Center ska lyfta fram ny energiteknik, energieffektivisering och stärka företagens konkurrenskraft både lokalt och nationellt.
Small news image

Sehlhall tecknar avtal med kavat vård i Upplands Väsby.

Stockholm,
2019-11-27
Sehlhall Fastigheter tecknar hyresavtal om femton år med vård- och omsorgsföretaget Kavat Vård för ett nytt vårdboende i Upplands Väsby. Boendet kommer även att omfatta en förskola.
Small news image

Sehlhall förvärvar Stadsbyggnadsbolaget.

Stockholm,
2019-11-06
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Stadsbyggnadsbolaget, grundat 2015, som utvecklar mark till hållbara lokalsamhällen. Genom förvärvet får Sehlhall tillgång till 850.000 kvadratmeter mark i Täby, Järfälla och Nacka.
Small news image

Sehlhall förvärvar fastighet i Ljusdal och färdigställer två gruppboenden i Eskilstuna.

Stockholm,
2019-10-21
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en fastighet i Ljusdal, på vilken bolaget ämnar uppföra ett modernt gruppboende. Hyresavtal är tecknat med Nytida. Samtidigt färdigställer Sehlhall två nybyggda gruppboenden i Eskilstuna, båda uthyrda till Attendo.
Small news image

Sehlhall anställer Erik Uhlén som finanschef.

Stockholm,
2019-10-09
Nystartade Sehlhall Fastigheter anställer Erik Uhlén som finanschef. Erik kommer senast från Grant Thornton där han har arbetat som auktoriserad revisor, kontorschef och partner.
Small news image

Sehlhall och Host i partnerskap för utveckling av vårdboenden.

Stockholm,
2019-10-03
Nystartade Sehlhall Fastigheter och norska fastighetsbolaget Host, som bland annat förvaltar First Hotels har ingått i ett långsiktigt partnerskap för att utveckla social infrastruktur i direkt anslutning till Hosts fastigheter i Sverige.
Small news image

Sehlhall förvärvar modellfabriken i Eskilstuna, uppför vårdboende, trygghetsboende, studentboende och kontor.

Stockholm,
2019-09-25
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Modellfabriken i centrala Eskilstuna, omfattande en planerad nyproduktion om 10.000 m2, samt restaurering av befintlig industribyggnad. På fastigheten planerar Sehlhall att uppföra ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst.
Small news image

Sehlhall förvärvar del av mark och befintlig förskola i Järfälla, planerar att uppföra vårdboende och trygghetsbostäder.

Stockholm,
2019-09-18
Nystartade Sehlhall Fastigheter går in som partner i en 8000 m2 stor fastighet i Järfälla. På fastigheten finns idag en förskola som hyrs av kommunen. Tillsammans med nuvarande ägare, och i samråd med Järfälla kommun, planerar Sehlhall att utveckla befintlig fastighet och intilliggande mark med bland annat ett nytt vårdboende och trygghetsbostäder.
Small news image

Sehlhall förvärvar del av Lotshem samhällsfastigheter.

Stockholm,
2019-09-11
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar trettiotre procent av fastighetsbolaget Lotshem Samhällsfastigheter, fokuserade på att utveckla och förvalta moderna förskolor.
Small news image

Sehlhall förvärvar 18 000 kvadratmeter i Falun, planerar för vårdboende, trygghetsbostäder och gruppboende.

Stockholm,
2019-09-06
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun. I fastigheten ämnar Sehlhall förstärka sitt erbjudande om social infrastruktur, genom att uppföra ett modernt vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende.
Small news image

Sehlhall bygger äldreboende och förskola bredvid varandra i Upplands Väsby.

Stockholm,
2019-08-28
Sehlhall Fastigheter förvärvar mark i Upplands Väsby för uppförande av ett äldreboende och en förskola. Fastigheterna beräknas vara klara till sommaren 2021.
Small news image

Sehlhall förvärvar Norrländska Gruppbostäder.

Stockholm,
2019-08-19
Nystartade Sehlhall Fastigheter , Sveriges nya samhällsutvecklare, förvärvar bolaget Norrländska Gruppbostäder, som sedan starten 2009 etablerat sig som en av Sveriges främsta utvecklare och förvaltare av moderna gruppbostäder.
Small news image

Anders Borg och Dan T. Sehlberg uppdaterar Sveriges sociala infrastruktur med nytt bolag.

Stockholm,
2019-06-19
Idag lanseras det nybildade företaget Sehlhall Fastigheter AB. Genom att ta sig an det skriande behovet på ca 1400 förskolor och det årliga tillskottskravet inom äldreomsorgen på 3000 nya lägenheter vill företaget ta position som Sveriges nya samhällsutvecklare.
”Underskottet på särskilda boendeformer för äldre har ökat och är nu spritt i hela landet.”
Boverket
"Det behöver byggas många förskolor och skolor de kommande fyra åren. Uppräknat till riksnivå baserat på storleken av de kommuner som svarat skulle det innebära cirka 730 förskolor, 390 skolor och gruppbostäder samt 150 äldreboenden"
Sveriges kommuner och regioner