Nyheter

Expansion och innovation

Behovet av omsorgsfastigheter är akut. Sehlhall håller ett högt tempo för att bidra till en modern, hållbar och trygg utbyggnad av landets sociala infrastruktur. Följ med i vårt nyhetsflöde för att se var vi etablerar oss och vad vi gör på respektive plats.  
Aktuellt hos Sehlhall Fastigheter

Sehlhall vinner trippelseger, tar hem upphandlingar i tre kommuner

Stockholm,
2021-04-12
Sehlhall Fastigheter vinner Finspångs upphandling av dubbelt gruppboende. Även Ekerö väljer Sehlhall för sitt nya vårdboende och Norrtälje för sin nya förskola.

Sehlhall Fastigheter har reviderat upp sina expansionsmål till 14 byggstarter per år, fördelat på fyra skolor, fyra vårdboenden och sex gruppbostäder. En viktig del i tillväxtstrategin är att hjälpa Sveriges kommuner med utveckling och förvaltning av social infrastruktur. 

”Vi har nu vunnit inom alla våra kompetensområden. En grandslam. Gemensamt för tilldelningarna är att man tittat på en kombination av pris och kvalité, och att man jobbat i etappuppdelade kvalificeringsrundor. Vi har inte bara haft det mest prisvärda förslagen, utan även fått höga poäng för vår kvalitét,” säger Dan T. Sehlberg, vd på Sehlhall Fastigheter.  

Gruppbostaden i Finspång får kommunen som hyresgäst på ett 15 årigt avtal. 

”Det som gör Finspång unikt är att det är ett dubbelt gruppboende med totalt 12 lägenheter fördelat på två separata våningar. Vi ser detta som en mycket bra lösning för att möta det stora behovet av gruppbostäder i Sverige. Vi har skapat ett trivsamt boende som dessutom har hög nivå på själva gestaltningen,” säger Petra Sandberg, ansvarig för Sehlhall Gruppbostäder. 

Vårdboendet på Ekerö får kommunen som hyresgäst på ett 20 årigt avtal. Här erbjöd Sehlhall den lägsta hyran, men fick även högsta poäng på kvalité. 

”För Ekerö har vi skapat ett modernt, tryggt och stilsäkert vård- och omsorgsboende. En idyllisk oas kring de fyra gårdarna och kopplingen till Mälaren. För att ta tillvara på de stora takytorna planerar vi för den största solcellsanläggning som anlagts på ett vårdboende i Sverige,” säger Anton Bergkvist, ansvarig för Sehlhall Vårdbostäder.  


Förskolan i Norrtälje vanns tillsammans med Jensen Förskola och här har nu ett hyresavtal tecknats på 15 år. 


”Vi var alla eniga i att det vinnande bidraget var det bästa,” säger Charlotte Köhler, stadsarkitekt, Norrtälje kommun. 


Det dubbla gruppboendet i Finspång utvecklas och förvaltas av Sehlhall Gruppbostäder, Vårdboendet på Ekerö av Sehlhall Vårdbostäder och förskolan i Norrtälje av Sehlhall Skolfastigheter.  

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135
Mail. natasha@sehlhall.se
Nyhetsarkiv

Sehlhall fortsätter att växa
– rekryterar ansvarig för gruppbostäder

Stockholm,
2021-03-02
Sehlhall Fastigheter rekryterar Petra Sandberg som blir ansvarig för det snabbväxande kompetensområdet gruppbostäder. Petra kommer närmast från Vectura Fastigheter.

Stark avslutning på händelserikt år, delårsrapport okt-dec 2020.

Stockholm,
2021-02-26
Trots pandemin så har även årets avslutande kvartal präglats av hög aktivitet och fortsatt expansion. Samtliga kompetensområden utvecklades i positiv riktning. Under kvartalet ökade vår byggrättsportfölj med 10 procent. Vi tillträde vår fastighet på Värmdö, avsedd för en förskola, byggstartade vårt nya gruppboende i Nacka och tecknade hyresavtal med Kunskapsförskolan för vår förskola i Halmstad.

Sehlhall förvärvar kulturhistoriska Kista Gård – planerar att tillföra social infrastruktur

Stockholm,
2021-02-08
Sehlhall Fastigheter utökar sitt bestånd genom att teckna avtal om förvärv av fastigheterna Kista Gård 1 och Kista Gård 2. Fastigheterna, där den nya detaljplanen har erhållit ett positivt planbesked, är 9 737 kvadrat och inrymmer bland annat den blåmärkta gården med anor från 1700-talet.

Sehlhall Fastigheter förvärvar byggklar fastighet i Täby – skapar Sveriges första livsstilsboende för seniorer med varierande omsorgsbehov

Stockholm,
2021-02-02
Sehlhall Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Öreslandet 2 i Arninge i Täby kommun. Sedan tidigare uppför Sehlhall Fastigheter ett vårdboende om 90 lägenheter samt ett gruppboende på den intilliggande fastigheten Öreslandet 3. Nu planerar Sehlhall Fastigheter för ett unikt seniorkvarter med ytterligare vårdboende, trygghetsbostäder och dagverksamhet.

Nu installerar Sehlhall Fastigheter livräddande syrgasanläggning på samtliga nya äldreboenden

Stockholm,
2021-01-12
Sehlhall Fastigheter utrustar från och med nu samtliga nya äldreboenden med syrgas. Beslutet är fattat utifrån att erbjuda bättre möjlighet till rätt vård och omsorg. Behovet av syrgas vid äldreboenden har debatterats kraftigt sedan den första vågen av Covid-19 i våras.

Erik Bragg blir ansvarig för Sehlhall Skolfastigheter.

Stockholm,
2020-12-01
Sehlhall Fastigheter anställer Erik Bragg som ansvarig för kompetensområdet skolfastigheter. Erik kommer senast från rollen som affärsutvecklingschef Skolor på Skanska. Han har också arbetat som affärsutvecklingschef på Pysslingen/Academedia.

Delårsrapport jul-sep 2020 – Fokus på kvalitet och trygghet.

Stockholm,
2020-11-17
Sehlhall håller ett högt tempo och samtliga kompetensområden utvecklas enligt plan. Under kvartalet togs flera viktiga steg i vårt prioriterade arbete med att säkra nya omsorgsfastigheter mot smittspridning. Vår omfattande landbank samt vårt fokus på högkvalitativ social infrastruktur, borgar för en gynnsam utveckling.

Sehlhall vinner markanvisningstävling i Norrtälje

Stockholm,
2020-10-26
Markanvisningstävlingen för ny förskola i Vigelsjö-området i Norrtälje kommun är avgjord, och vinnare är Selhall Fastigheter tillsammans med JENSEN förskola. Kommunens bedömningsgrupp var enig i att Sehlhalls förslag var det bästa. Den nya förskolan beräknas stå klar under 2022.

Eskilstuna antar Sehlhalls detaljplan om 10.000 m2 i centrum, samtidigt som Täby antar Sehlhalls bygglov för vårdboende i Arninge.

Stockholm,
2020-10-22
Eskilstuna kommun har antagit detaljplanen för Modellfabriken, vilket skapar en central byggrätt om 10.000 m2 BTA för vårdboende, kontor, centrumverksamhet och kontor. Trots platsens komplexitet ingavs inga överklaganden. Täby kommun har antagit Sehlhalls bygglovsansökan för uppförande av ett modern vårdboende om 90 lägenheter i Arninge. På bägge platser planerar Sehlhall för omgående byggstart.

Sehlhall emitterar ytterligare obligationer om SEK 75 miljoner

Stockholm,
2020-10-06
Sehlhall Fastigheter meddelar härmed att man, via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) (”Sehlhall” eller ”Bolaget”), framgångsrikt har emitterat ytterligare seniora säkerställda obligationer om SEK 75 miljoner, inom ramen för Sehlhalls existerande obligationsram om SEK 250 miljoner med ISIN SE0013745411 och slutförfall i mars 2023.

Sehlhall Fastigheter uppför nytt vårdboende om 90 lägenheter i Täby

Stockholm,
2020-10-05
Sehlhall Fastigheter har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Öreslandet 3 i Arninge i Täby. Fastigheten har en färdig detaljplan och ett hyresavtal har tecknats med omsorgsföretaget Humana. Byggstart sker under det första kvartalet, 2021.

Sehlhall undersöker möjlighet att emittera företagsobligationer

Stockholm,
2020-10-02
Sehlhall Fastigheter avser undersöka möjligheten att via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ.) emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2020/2023 (ISIN: SE0013745411).

Sehlhall stärker etableringen i Järfälla genom ytterligare förvärv av mark

Stockholm,
2020-09-24
Sehlhall Fastigheter förvärvar två nya fastigheter i Barkaby, Järfälla kommun, där planutskottet i förra veckan beslutade att gå vidare med förslaget till detaljplan. Förslaget innebär att möjlighet till kvarboende skapas i stadsdelen, antingen genom uppförande av ett nytt vårdboende om 58 lägenheter, eller genom ett 50-tal trygghetsbostäder.

Sehlhall förvärvar omfattande byggrätt och etablerar sig i Nyköping – planerar för utbyggd social infrastruktur.

Stockholm,
2020-09-22
Sehlhall Fastigheter växer. Denna gång genom förvärv av byggrätt i Nyköpings kommun. Fastigheten, Hälsovården 2, ligger centralt intill Ekensbergs vårdcentral. I närområdet finns grönområde, nybyggda bostäder och förskola.

Delårsrapport april – juni 2020. Hög aktivitetsnivå för långsiktig tillväxt

Stockholm,
2020-08-24
Hyresintäkter på 3 103 Tkr. Merparten från förvaltning av gruppbostäder. Driftnetto på 2 709 Tkr vilket motsvarar en driftmarginal på 86 procent. Kassaflöde på -44 051 Tkr huvudsakligen på grund av fortsatta investeringar i fastigheter och projekt.

Sehlhall förvärvar i Nacka och Huddinge och tecknar hyresavtal för två gruppbostäder

Stockholm,
2020-07-02
Sehlhall Fastigheter förvärvar fastigheter i Flemingsberg, Huddinge och i Björknäs, Nacka för uppförande av två moderna gruppbostäder.

Sehlhall Fastigheter investerar ytterligare i Eskilstuna

Stockholm,
2020-06-03
Stadsbyggnadsbolaget, dotterbolag till Sehlhall Fastigheter, startar ett joint venture med MSL Bostad för att utveckla drygt hundra hektar i Sundbyholm, Eskilstuna. Området är utpekat som prioriterad bebyggelsenod i kommunens översiktsplan.

Sehlhall förvärvar Tegelbruket i centrala Halmstad, avser uppföra förskola.

Stockholm,
2020-05-15
Sehlhall Fastigheter förvärvar Tegelbruket om 4000 kvadratmeter. På fastigheten ämnar Sehlhall att uppföra en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn. Fastigheten har en färdig detaljplan och Sehlhall räknar med byggstart under hösten och med inflyttning till hösten 2021.

Sehlhall Fastigheter anställer affärsområdesansvarig och ny projektutvecklare

Stockholm,
2020-03-18
Sehlhall Fastigheter anställer Anton Bergkvist som ansvarig för affärsområdet vårdbostäder. Nima Assadi erhåller rollen som projektutvecklare.

Sehlhall emitterar 3-årigt obligationslån uppgående till 175 miljoner SEK

Stockholm,
2020-03-04
Sehlhall Fastigheter har via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer på den nordiska marknaden om 175 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK.

Sehlhall förvärvar fastighet på Värmdö avsedd för förskola.

Stockholm,
2020-02-12
Sehlhall Fastigheter utökar sin närvaro på Värmdö genom förvärv av en fastighet om 6500 kvm. På fastigheten ämnar Sehlhall uppföra en modern förskola om 8-10 avdelningar, med plats för 120-150 barn. Förvärvet förstärker bolagets uttalade fokus på social infrastruktur.

Sehlhall skapar innovativt energicentrum åt Eskilstuna kommun, i samarbete med energimyndigheten.

Stockholm,
2020-02-04
Sehlhall Fastigheter skapar ett nytt centrum för energiomställning åt Eskilstuna kommun i samarbete med Energimyndigheten. Energy Evolution Center ska lyfta fram ny energiteknik, energieffektivisering och stärka företagens konkurrenskraft både lokalt och nationellt.

Sehlhall tecknar avtal med kavat vård i Upplands Väsby.

Stockholm,
2019-11-27
Sehlhall Fastigheter tecknar hyresavtal om femton år med vård- och omsorgsföretaget Kavat Vård för ett nytt vårdboende i Upplands Väsby. Boendet kommer även att omfatta en förskola.

Sehlhall förvärvar Stadsbyggnadsbolaget.

Stockholm,
2019-11-06
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Stadsbyggnadsbolaget, grundat 2015, som utvecklar mark till hållbara lokalsamhällen. Genom förvärvet får Sehlhall tillgång till 850.000 kvadratmeter mark i Täby, Järfälla och Nacka.

Sehlhall förvärvar fastighet i Ljusdal och färdigställer två gruppboenden i Eskilstuna.

Stockholm,
2019-10-21
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en fastighet i Ljusdal, på vilken bolaget ämnar uppföra ett modernt gruppboende. Hyresavtal är tecknat med Nytida. Samtidigt färdigställer Sehlhall två nybyggda gruppboenden i Eskilstuna, båda uthyrda till Attendo.

Sehlhall anställer Erik Uhlén som finanschef.

Stockholm,
2019-10-09
Nystartade Sehlhall Fastigheter anställer Erik Uhlén som finanschef. Erik kommer senast från Grant Thornton där han har arbetat som auktoriserad revisor, kontorschef och partner.

Sehlhall och Host i partnerskap för utveckling av vårdboenden.

Stockholm,
2019-10-03
Nystartade Sehlhall Fastigheter och norska fastighetsbolaget Host, som bland annat förvaltar First Hotels har ingått i ett långsiktigt partnerskap för att utveckla social infrastruktur i direkt anslutning till Hosts fastigheter i Sverige.

Sehlhall förvärvar modellfabriken i Eskilstuna, uppför vårdboende, trygghetsboende, studentboende och kontor.

Stockholm,
2019-09-25
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Modellfabriken i centrala Eskilstuna, omfattande en planerad nyproduktion om 10.000 m2, samt restaurering av befintlig industribyggnad. På fastigheten planerar Sehlhall att uppföra ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst.

Sehlhall förvärvar del av mark och befintlig förskola i Järfälla, planerar att uppföra vårdboende och trygghetsbostäder.

Stockholm,
2019-09-18
Nystartade Sehlhall Fastigheter går in som partner i en 8000 m2 stor fastighet i Järfälla. På fastigheten finns idag en förskola som hyrs av kommunen. Tillsammans med nuvarande ägare, och i samråd med Järfälla kommun, planerar Sehlhall att utveckla befintlig fastighet och intilliggande mark med bland annat ett nytt vårdboende och trygghetsbostäder.

Sehlhall förvärvar del av Lotshem samhällsfastigheter.

Stockholm,
2019-09-11
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar trettiotre procent av fastighetsbolaget Lotshem Samhällsfastigheter, fokuserade på att utveckla och förvalta moderna förskolor.

Sehlhall förvärvar 18 000 kvadratmeter i Falun, planerar för vårdboende, trygghetsbostäder och gruppboende.

Stockholm,
2019-09-06
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun. I fastigheten ämnar Sehlhall förstärka sitt erbjudande om social infrastruktur, genom att uppföra ett modernt vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende.

Sehlhall bygger äldreboende och förskola bredvid varandra i Upplands Väsby.

Stockholm,
2019-08-28
Sehlhall Fastigheter förvärvar mark i Upplands Väsby för uppförande av ett äldreboende och en förskola. Fastigheterna beräknas vara klara till sommaren 2021.

Sehlhall förvärvar Norrländska Gruppbostäder.

Stockholm,
2019-08-19
Nystartade Sehlhall Fastigheter , Sveriges nya samhällsutvecklare, förvärvar bolaget Norrländska Gruppbostäder, som sedan starten 2009 etablerat sig som en av Sveriges främsta utvecklare och förvaltare av moderna gruppbostäder.

Anders Borg och Dan T. Sehlberg uppdaterar Sveriges sociala infrastruktur med nytt bolag.

Stockholm,
2019-06-19
Idag lanseras det nybildade företaget Sehlhall Fastigheter AB. Genom att ta sig an det skriande behovet på ca 1400 förskolor och det årliga tillskottskravet inom äldreomsorgen på 3000 nya lägenheter vill företaget ta position som Sveriges nya samhällsutvecklare.
”Underskottet på särskilda boendeformer för äldre har ökat och är nu spritt i hela landet.”
Boverket
"Det behöver byggas många förskolor och skolor de kommande fyra åren. Uppräknat till riksnivå baserat på storleken av de kommuner som svarat skulle det innebära cirka 730 förskolor, 390 skolor och gruppbostäder samt 150 äldreboenden"
Sveriges kommuner och regioner