Nyheter

Expansion och innovation

Behovet av omsorgsfastigheter är akut. Sehlhall håller ett högt tempo för att bidra till en modern, hållbar och trygg utbyggnad av landets sociala infrastruktur. Följ med i vårt nyhetsflöde för att se var vi etablerar oss och vad vi gör på respektive plats.  
Aktuellt hos Sehlhall Fastigheter

Delårsrapport april – juni 2020. Hög aktivitetsnivå för långsiktig tillväxt

Stockholm,
2020-08-24
Hyresintäkter på 3 103 Tkr. Merparten från förvaltning av gruppbostäder. Driftnetto på 2 709 Tkr vilket motsvarar en driftmarginal på 86 procent. Kassaflöde på -44 051 Tkr huvudsakligen på grund av fortsatta investeringar i fastigheter och projekt.

Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 11 år efter att ett antal nya kontrakt tillkommit under kvartalet.
Byggrätter med bindande förvärvsavtal om 44 525 kvm BTA. En ökning om 41 procent. Landbank på 1 820 621 kvm i pågående markförädling. En ökning med 118 procent.

VD har ordet

För Sehlhall har årets andra kvartal präglats av fortsatt hög aktivitet inom samtliga affärsområden. Under kvartalet mer än fördubblade vi vår landbank och vår byggrättsportfölj ökade med 41 procent.

Under perioden har vi förvärvat i centrala Halmstad för att uppföra en förskola, i Fagersta för uppförande av ett vård och omsorgsboende, samt i Huddinge för uppförande av en gruppbostad. Vårt dotterbolag Stadsbyggnadsbolaget, som arbetar med stadsnära markförädling, har tillsammans med MSL Bostad förvärvat drygt hundra hektar mark i vackra Sundbyholm, Eskilstuna. Området är prioriterat av kommunen som kommande bebyggelsenod. Sehlhall Fastigheter utvecklas i enlighet med plan. Tillsammans med Sveriges kommuner och privata vårdaktörer fortsätter vi att förstärka och förvalta landets sociala infrastruktur. Vi följer också noga pandemins effekter och gör vad vi kan för att inkludera lärdomar i våra framtida projekt.

Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef

Denna information är sådan som Sehlhall Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2020, klockan 13.00 (CEST).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Uhlén, CFO, +46 (0)708 34 71 34, ir@sehlhall.se

För pressfrågor, kontakta: Natasha Bromberg,
Tel. + 46761009135
Mail. natasha@sehlhall.se
Delårsrapport april – juni 2020
Nyhetsarkiv

Sehlhall förvärvar i Nacka och Huddinge och tecknar hyresavtal för två gruppbostäder

Stockholm,
2020-07-02
Sehlhall Fastigheter förvärvar fastigheter i Flemingsberg, Huddinge och i Björknäs, Nacka för uppförande av två moderna gruppbostäder.

Sehlhall Fastigheter investerar ytterligare i Eskilstuna

Stockholm,
2020-06-03
Stadsbyggnadsbolaget, dotterbolag till Sehlhall Fastigheter, startar ett joint venture med MSL Bostad för att utveckla drygt hundra hektar i Sundbyholm, Eskilstuna. Området är utpekat som prioriterad bebyggelsenod i kommunens översiktsplan.

Sehlhall förvärvar Tegelbruket i centrala Halmstad, avser uppföra förskola.

Stockholm,
2020-05-15
Sehlhall Fastigheter förvärvar Tegelbruket om 4000 kvadratmeter. På fastigheten ämnar Sehlhall att uppföra en modern förskola med 7-8 avdelningar i två plan med plats för cirka 120 barn. Fastigheten har en färdig detaljplan och Sehlhall räknar med byggstart under hösten och med inflyttning till hösten 2021.

Sehlhall Fastigheter anställer affärsområdesansvarig och ny projektutvecklare

Stockholm,
2020-03-18
Sehlhall Fastigheter anställer Anton Bergkvist som ansvarig för affärsområdet vårdbostäder. Nima Assadi erhåller rollen som projektutvecklare.

Sehlhall emitterar 3-årigt obligationslån uppgående till 175 miljoner SEK

Stockholm,
2020-03-04
Sehlhall Fastigheter har via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer på den nordiska marknaden om 175 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK.

Sehlhall förvärvar fastighet på Värmdö avsedd för förskola.

Stockholm,
2020-02-12
Sehlhall Fastigheter utökar sin närvaro på Värmdö genom förvärv av en fastighet om 6500 kvm. På fastigheten ämnar Sehlhall uppföra en modern förskola om 8-10 avdelningar, med plats för 120-150 barn. Förvärvet förstärker bolagets uttalade fokus på social infrastruktur.

Sehlhall skapar innovativt energicentrum åt Eskilstuna kommun, i samarbete med energimyndigheten.

Stockholm,
2020-02-04
Sehlhall Fastigheter skapar ett nytt centrum för energiomställning åt Eskilstuna kommun i samarbete med Energimyndigheten. Energy Evolution Center ska lyfta fram ny energiteknik, energieffektivisering och stärka företagens konkurrenskraft både lokalt och nationellt.

Sehlhall tecknar avtal med kavat vård i Upplands Väsby.

Stockholm,
2019-11-27
Sehlhall Fastigheter tecknar hyresavtal om femton år med vård- och omsorgsföretaget Kavat Vård för ett nytt vårdboende i Upplands Väsby. Boendet kommer även att omfatta en förskola.

Sehlhall förvärvar Stadsbyggnadsbolaget.

Stockholm,
2019-11-06
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Stadsbyggnadsbolaget, grundat 2015, som utvecklar mark till hållbara lokalsamhällen. Genom förvärvet får Sehlhall tillgång till 850.000 kvadratmeter mark i Täby, Järfälla och Nacka.

Sehlhall förvärvar fastighet i Ljusdal och färdigställer två gruppboenden i Eskilstuna.

Stockholm,
2019-10-21
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en fastighet i Ljusdal, på vilken bolaget ämnar uppföra ett modernt gruppboende. Hyresavtal är tecknat med Nytida. Samtidigt färdigställer Sehlhall två nybyggda gruppboenden i Eskilstuna, båda uthyrda till Attendo.

Sehlhall anställer Erik Uhlén som finanschef.

Stockholm,
2019-10-09
Nystartade Sehlhall Fastigheter anställer Erik Uhlén som finanschef. Erik kommer senast från Grant Thornton där han har arbetat som auktoriserad revisor, kontorschef och partner.

Sehlhall och Host i partnerskap för utveckling av vårdboenden.

Stockholm,
2019-10-03
Nystartade Sehlhall Fastigheter och norska fastighetsbolaget Host, som bland annat förvaltar First Hotels har ingått i ett långsiktigt partnerskap för att utveckla social infrastruktur i direkt anslutning till Hosts fastigheter i Sverige.

Sehlhall förvärvar modellfabriken i Eskilstuna, uppför vårdboende, trygghetsboende, studentboende och kontor.

Stockholm,
2019-09-25
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar Modellfabriken i centrala Eskilstuna, omfattande en planerad nyproduktion om 10.000 m2, samt restaurering av befintlig industribyggnad. På fastigheten planerar Sehlhall att uppföra ett vårdboende om 66 platser, 36 trygghetsbostäder, 30 studentbostäder samt kontor för exempelvis hemtjänst.

Sehlhall förvärvar del av mark och befintlig förskola i Järfälla, planerar att uppföra vårdboende och trygghetsbostäder.

Stockholm,
2019-09-18
Nystartade Sehlhall Fastigheter går in som partner i en 8000 m2 stor fastighet i Järfälla. På fastigheten finns idag en förskola som hyrs av kommunen. Tillsammans med nuvarande ägare, och i samråd med Järfälla kommun, planerar Sehlhall att utveckla befintlig fastighet och intilliggande mark med bland annat ett nytt vårdboende och trygghetsbostäder.

Sehlhall förvärvar del av Lotshem samhällsfastigheter.

Stockholm,
2019-09-11
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar trettiotre procent av fastighetsbolaget Lotshem Samhällsfastigheter, fokuserade på att utveckla och förvalta moderna förskolor.

Sehlhall förvärvar 18 000 kvadratmeter i Falun, planerar för vårdboende, trygghetsbostäder och gruppboende.

Stockholm,
2019-09-06
Nystartade Sehlhall Fastigheter förvärvar en byggklar fastighet om 18 000 kvadratmeter i centrala Falun. I fastigheten ämnar Sehlhall förstärka sitt erbjudande om social infrastruktur, genom att uppföra ett modernt vårdboende om 60 platser, trygghetsbostäder och ett gruppboende.

Sehlhall bygger äldreboende och förskola bredvid varandra i Upplands Väsby.

Stockholm,
2019-08-28
Sehlhall Fastigheter förvärvar mark i Upplands Väsby för uppförande av ett äldreboende och en förskola. Fastigheterna beräknas vara klara till sommaren 2021.

Sehlhall förvärvar Norrländska Gruppbostäder.

Stockholm,
2019-08-19
Nystartade Sehlhall Fastigheter , Sveriges nya samhällsutvecklare, förvärvar bolaget Norrländska Gruppbostäder, som sedan starten 2009 etablerat sig som en av Sveriges främsta utvecklare och förvaltare av moderna gruppbostäder.

Anders Borg och Dan T. Sehlberg uppdaterar Sveriges sociala infrastruktur med nytt bolag.

Stockholm,
2019-06-19
Idag lanseras det nybildade företaget Sehlhall Fastigheter AB. Genom att ta sig an det skriande behovet på ca 1400 förskolor och det årliga tillskottskravet inom äldreomsorgen på 3000 nya lägenheter vill företaget ta position som Sveriges nya samhällsutvecklare.
”Underskottet på särskilda boendeformer för äldre har ökat och är nu spritt i hela landet.”
Boverket
"Det behöver byggas många förskolor och skolor de kommande fyra åren. Uppräknat till riksnivå baserat på storleken av de kommuner som svarat skulle det innebära cirka 730 förskolor, 390 skolor och gruppbostäder samt 150 äldreboenden"
Sveriges kommuner och regioner