Miljö och samhällsnytta

Ett moraliskt ansvar

Enligt Boverket svarar bygg­ och fastighetssektorn för cirka 19 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utöver detta så har branschen ytter­ligare klimatpåverkan genom importvaror med utsläpp utom­lands motsvarande uppskattningsvis hälften av branschens inhemska utsläpp. Branschen har därmed en avgörande roll vad gäller Sveriges bidrag till den globala klimatutmaningen.

Klimatneutral social infrastruktur

Som en långsiktig utvecklare av moderna omsorgsfastigheter känner vi ett starkt engagemang för vårt klimat och för vår planets begränsade och allt för hårt ansatta resurser. När vi bygger för de yngsta och äldsta i samhället, så följer också ett moraliskt ansvar att utveckla och förvalta dessa fastigheter ansvarsfullt och hållbart. Vi har därför initierat ett kompromisslöst hållbarhetsarbete som vi döpt till klimatneutral social infrastruktur.

Vårt hållbarhetsarbete är inte färdigt och någon fullständig hållbarhetspolicy finns ännu inte framtagen. Trots det så har vi redan nu pekat ut fyra målsättningar som utgångspunkt och vars prioritet baseras på vår verksamhet samt Boverkets bedömning att branschens utsläpp fördelar sig till 50 procent på byggverksamhet, 30 procent på fastighetsförvaltning genom uppvärmning, samt 20 procent från övriga utsläpp i förvaltningen. Våra målsättningar inom klimatneutral social infrastruktur är därför att:

2021
Sehlhall ska införa ett miljö-kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 och ISO 14001.
2023
Våra fastigheters energiförbrukning inklusive uppvärmning, ska vara 100 procent förnybar senast 2023.
2025
De byggstarter vi genomför från 2025 ska vara klimatneutrala ur ett livscykelperspektiv.
2030
Vår fastighetsförvaltning och övrig verksamhet ska i övrigt vara klimatneutral senast 2030.
Att vara klimatneutral i våra projekt innebär att koldioxidekvivalenten för använt material och för transporter till och från byggarbetsplatsen skall vara noll eller positiv ur ett livscykelperspektiv. Att företrädesvis bygga i trä som inte bara är en svensk råvara, utan som också är klimatpositiva ur ett livscykelperspektiv, ger oss goda möjligheter att binda växthusgaser.

Samtliga målsättningar ligger en bit fram i tiden. Det beror delvis på att fastighetsutveckling består av långa processer och omställning därmed tar tid. En annan orsak är att vi som fastighetsägare och fastighetsutvecklare är beroende av andra aktörer, inom byggverksamheten såväl som inom energiförsörjningen. Men även om klimatutmaningen är akut och i allra högsta grad kräver omedelbara åtgärder, så vill vi säkerställa att vårt klimatarbete blir långsiktigt hållbart, snarare än att vidta kortsiktiga åtgärder. Samtidigt innebär långsiktiga målsättningar givetvis inte att vi inte redan idag gör vad vi kan på kort sikt.
Redan idag engagerar vi oss i forskning och utveckling kring avgörande hållbarhetsfrågor, exempelvis genom vårt medlemskap i Swedish Green Building Council eller deltagande i gruppen för framtagande av ny Klimatplan för Eskilstuna kommun.
Redan idag ställer vi tydliga hållbarhetskrav på våra leverantörer, vilket givetvis är en annan viktig länk i ett effektivt och kvalitativt miljöarbete.
Redan idag så bygger vi företrädesvis i trä.
Redan idag så prioriterar vi förnybar energi och tecknar gröna elavtal.
Redan idag så installerar vi solceller på våra fastigheter där så är möjligt och miljöeffektivt.
Redan idag värmer vi upp med fjärr- värme och/eller bergvärme med energieffektiva komponenter.
Som allt målfokuserat arbete är uppföljning och transparens viktigt. 2020 presenterade vi vår första version av hållbarhetspolicy som ett led i vår ISO 14001 certifiering. Under 2021 påbörjas arbetet med att ta fram ett hållbart ramverk som kommer färdigställas under 2022. Som ett led i implementeringen av detta ramverk kommer vi under 2022 även att etablera struktur för uppföljning och rapportering utifrån de målsättningar som etableras i det hållbara ramverket.
Document icon
Miljö och kvalitetspolicy
Sehlhalls dotterbolag, Stadsbyggnadsbolaget, arbetar aktivt utifrån FN:s program för socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling, UN-Habitat. Genomgående i koncernen fokuserar vi på både det sociala och det ekologiska perspektivet. Det sociala perspektivet handlar bland annat om att tänka holistiskt kring generationsboende, att samla de äldsta med de yngsta, genom att exempelvis bygga in en förskola i ett vårdboende, att ge de äldre en möjlighet att bryta isolering och flytta till en gemenskap i en urban och mer anpassad miljö, för att på så vis komma närmare nära och kära, och ges möjlighet att bygga nya relationer.

Det handlar också om att bidra till att få fler människor som står utanför arbetsmarknaden att komma i arbete, och att aktivt bidra till att arbetstillfällen uppstår där behovet finns. Det handlar om att förbättra trygghet och komfort för våra verkliga vardagshjältar, de som arbetar inom Sveriges sociala infrastruktur, genom att skapa smarta och anpassade lokaler och lösningar som underlättar och förbättrar deras arbetsmiljö. Detta leder till en minskad negativ personalomsättning, vilket ökar kunskapskapitalet hos vårdgivaren och förstärker relationerna mellan medarbetare och boende.

Energicentrum

Sehlhall uppför ett energicentrum i Eskilstuna. Energicentrum är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och Energimyndigheten med syftet att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem genom att bli ett nationellt kunskapscenter för energifrågor. Energicentrum skall också bidra till att förse energibranschen med kompetent arbetskraft samt minskade utsläpp av växthusgaser genom större andel förnybar energi. Projektet utvecklas i anslutning till det övriga utvecklingsprojekt Sehlhall Vårdbostäder driver i Eskilstuna.