Delårsrapport januari – mars 2023

Det politiska och ekonomiska läget i omvärlden påverkar Sverige som nu befinner sig i en lågkonjunktur. Alla sektorer påverkas, inte minst fastighetsbranschen. Tack vare vår affärsmodell kan vi dock upprätthålla värdeskapande och tillväxt även i nuvarande marknad.

Hyresintäkter uppgick till 8 465 Tkr (4 999), en tillväxt på 71 procent.

Driftnetto uppgick till 7 010 Tkr (3 561) vilket gav en driftmarginal på 82 (71) procent.

Värdeförändringar uppgick till – 1 501 Tkr (19 352).

Kassaflödet uppgick till 2 907 Tkr (-31 777), påverkat av fortsatta markförvärv och pågående byggnationer samt erhållen tilläggsköpeskilling.

Genomsnittlig kontraktslängd uppgår till 11 år (11 år).

Byggrätter med bindande förvärvsavtal uppgick till 64 366 kvm BTA (56 430).

Landbank på 1 944 962 kvm (1 919 621) i pågående markförädling, utifrån ett ytterligare projekt avtalat underkvartalet.

VD har ordet

Pandemin och en tydlig uppgång i färdigställda vårdboenden bidrog först till ett minskat underskott vad gäller social infrastruktur, men antalet kommuner med underskott är nu tillbaka på nivån från före pandemin. 109 kommuner bedömer att de har ett underskott på särskilda boendeformer för äldre och 141 kommuner uppger att de har underskott på gruppbostäder. För att möta efterfrågan av omsorgsfastigheter krävs ett nära och effektivt samarbete mellan det kommunala och det privata.

För Sehlhall var årets första kvartal intensivt, trots en allmän tröghet i marknaden. Vi färdigställde vårdboendet i Täby och lämnade över det till hyresgästen Humana. Vi har också invigt det kommunala gruppboendet i Finspång. Under kvartalet har vi också byggstartat ett gruppboende på Gotland och ett i Stockholm, samt utbyggnaden på förskolan Trädkronan i Västerås. Vi har erhållit bygglov för en ny gruppbostad i Nacka och för det kommunala vårdboendet på Ekerö. Vi håller på att avsluta upphandling av byggentreprenad för det kommunala vårdboendet i Järfälla och har erhållit tilldelning för det kommande vårdboendet i centrala Nynäshamn. Det pågår projektering för förskolan Slottsmöllan i Halmstad samt för det nya seniorkvarteret i Täby. I flera av dessa projekt kommer vi att implementera vårt nya inredningskoncept Tid för omsorg, en av Sehlhalls allra största satsningar. Det är verkligen något jag ser fram emot. Under perioden har också dotterbolaget Stadsbyggnadsbolaget haft god framdrift i flera viktiga projekt. I mars beslutade Eskilstuna kommun om planprogram för Sundbyholm som innebär 1 200 bostäder på vår fastighet. Dessutom ska området tillföras olika typer av social infrastruktur. Byggrätter som kommer att utvecklas av Sehlhall.

Equmeniakyrkan är ett av Sveriges största kyrkoförbund. När många av kyrkans församlingar ökar sitt samarbete friställs fastigheter runt om i landet. Att skapa innehåll för allmänt ändamål, exempelvis välbehövliga omsorgsfastigheter som gruppbostäder, skolor och vårdboenden, ligger väl i linje med Equmeniakyrkans syfte och värdegrund. Sehlhall och Equmeniakyrkan har därför startat ett gemensamt bolag för att realisera ambitionerna. Detta är ett unikt samarbete där två relativt sett olika aktörer krokar arm för att svara upp mot ett akut samhällsbehov.

Avslutningsvis så har styrelsen efter periodens utgång beslutat att genomföra en nyemission om 193 miljoner kronor. Detta för att bibehålla genomförandekraft och bland annat färdigställa de tre kommunala vårdboendena i Stockholms län som byggstartas under 2023. Teckning och tilldelning har skett och emissionen bedöms slutföras under juni månad.

Dan T. Sehlberg, VD och koncernchef

Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.