Fortsatt god och stabil värdetillväxt, delårsrapport okt– dec 2021

För Sehlhall präglades årets fjärde kvartal av hög aktivitet inom samtliga kompetensområden och vi fortsätter att leverera god och stabil värdetillväxt. Vi har bland annat ingått en avsiktsförklaring med hyresgäst för ytterligare ett vårdboende i Täby och vårt kommande vårdboende i Järfälla utvecklas väl.

På Ekerö närmar vi oss entreprenadupphandling för vårdboendet och vi har också tecknat förvärvsavtal för en central fastighet i Ystad, lämplig för exempelvis trygghetsbostäder.

Hållbarhet integreras alltmer i alla våra processer. Vi har implementerat ett automatiserat energiuppföljningssystem för inläsning och uppsamling av energidata. Vi har också övergått till 100 procent förnybar el i våra fastigheter och vi har fattat beslut om att Svanen certifiera samtliga gruppbostäder och förskolor med byggstart från och med 2022. Alla dessa åtgärder ingår i vårt hållbarhetsprogram, klimatneutral social infrastruktur.

Även vår produktion har hållit ett högt tempo under sista delen av året. Vi har fått startbesked för renovering av Kista gård och ansökt om bygglov för fastigheten i centrala Ystad. Vi har rest stommen för vår förskola på Värmdö och överlämnat vårdboendet i Upplands Väsby till hyresgästerna. Under kvartalet har vi också påbörjat byggnation av två gruppbostäder i Finspång och uppnått så kallat ”tätt hus” i Täby, där vi uppför ett vårdboende, och i Norrtälje, där vi uppför en förskola.

Under året redovisar vi betydande värdeförändringar i portföljen tack vare en kombination av ett dedikerat förädlingsarbete och marknadens högre värdering av våra förvaltningsobjekt. Inklusive avyttringar uppgår värdeförändringarna till 86 miljoner kronor under året och vårt fastighetsvärde uppgår till 961 miljoner kronor, vilket skall jämföras med 690 miljoner kronor föregående år.

Trots den höga investeringsaktiviteten i bolaget vidhåller vi en betryggande soliditet om 47 procent vilket ger oss kraft att fortsätta vår tillväxtresa. Slutligen så vill jag poängtera att vi följer den allvarliga situationen i Ukraina och de effekter det får för omvärld och kapitalmarknad.

  • Hyresintäkter om 4 126 Tkr (3 310) 
  • Driftnetto om 3 294 Tkr (2 674) vilket gav en driftmarginal om 79 (78) procent 
  • Värdeförändringar uppgick till 52 655 Tkr (23 918), påverkat av att projekt i byggnation nått tidpunkt för omvärdering 
  • Kassaflöde var -33 408 Tkr (73 153), påverkat av fortsatta investeringar i såväl markförvärv som pågående byggnationer. Föregående år avyttrades ett dotterbolag under kvartalet. 
  • Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 11 år (11 år) 
  • Byggrätter med bindande förvärvsavtal uppgick till 56 430 kvm BTA (63 975) 
  • Landbank på 1 919 621 kvm (1 820 621 kvm) i pågående markförädling 

Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef
Rapporten i sin helhet publiceras på: www.sehlhall.se/investerare

Denna information är sådan som Sehlhall är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).Informationen lämnades, enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari, 2022, klockan07:00 (CEST).

Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.