Delårsrapport april – juni 2020. Hög aktivitetsnivå för långsiktig tillväxt

Hyresintäkter på 3 103 Tkr. Merparten från förvaltning av gruppbostäder. Driftnetto på 2 709 Tkr vilket motsvarar en driftmarginal på 86 procent. Kassaflöde på -44 051 Tkr huvudsakligen på grund av fortsatta investeringar i fastigheter och projekt.

Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 11 år efter att ett antal nya kontrakt tillkommit under kvartalet.
Byggrätter med bindande förvärvsavtal om 44 525 kvm BTA. En ökning om 41 procent. Landbank på 1 820 621 kvm i pågående markförädling. En ökning med 118 procent.

VD har ordet

För Sehlhall har årets andra kvartal präglats av fortsatt hög aktivitet inom samtliga affärsområden. Under kvartalet mer än fördubblade vi vår landbank och vår byggrättsportfölj ökade med 41 procent.

Under perioden har vi förvärvat i centrala Halmstad för att uppföra en förskola, i Fagersta för uppförande av ett vård och omsorgsboende, samt i Huddinge för uppförande av en gruppbostad. Vårt dotterbolag Stadsbyggnadsbolaget, som arbetar med stadsnära markförädling, har tillsammans med MSL Bostad förvärvat drygt hundra hektar mark i vackra Sundbyholm, Eskilstuna. Området är prioriterat av kommunen som kommande bebyggelsenod. Sehlhall Fastigheter utvecklas i enlighet med plan. Tillsammans med Sveriges kommuner och privata vårdaktörer fortsätter vi att förstärka och förvalta landets sociala infrastruktur. Vi följer också noga pandemins effekter och gör vad vi kan för att inkludera lärdomar i våra framtida projekt.

Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef

Denna information är sådan som Sehlhall Fastigheter AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, enligt nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2020, klockan 13.00 (CEST).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Uhlén, CFO, +46 (0)708 34 71 34, ir@sehlhall.se

Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.