Ökade investeringar för fortsatt tillväxt

Under kvartalet har vi genomfört en övergång till redovisningsprincipen IFRS. I övrigt fortsätter vår verksamhet att växa och vi har idag tillgångar på en dryg miljard och en soliditet på 49 %.

• Hyresintäkter om 3 916 Tkr (3 166 Tkr).

• Driftnetto om 3 500 Tkr (2 673 Tkr) vilket ger en driftmarginal om 88 procent (82 procent)

• Kassaflöde var -65 027 Tkr (-28 006 Tkr), påverkat av fortsatta investeringar i såväl markförvärv som pågående byggnationer.

• Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 11 år (11 år). Under kvartalet tecknades ett avtal om 15 år.

• Byggrätter med bindande förvärvsavtal om 55 852 kvm BTA (58 175 kvm BTA).

• Landbank på 1 820 621 kvm (1 820 621 kvm) i pågående markförädling.

• Byte av redovisningsprinciper och därmed redovisning i enlighet med IFRS.

Utifrån tidigare erhållet tilldelningsbeslut har vi tillträtt fastigheten ämnad för två gruppbostäder i Finspång. Detaljplanen för vårt kommande vårdboende i Järfälla har vunnit laga kraft och avtal om fastighetsförvärv har tecknats för en gruppbostad i Norrtälje. Dessutom har Patia flyttat in i den nya gruppbostaden i Nacka. Eskilstuna har antagit den nya översiktsplanen där Sundbyholm, inklusive vår fastighet på cirka 100 hektar, pekas ut som framtida utbyggnadsnod. Vi har också tillträtt ytterligare en fastighet i Sundbyholm. Vi driver idag ett stort antal planprocesser och vårt produktionsteam håller ett högt tempo med parallella uppföranden runt om i Mälardalen. Jag är mycket nöjd med vår förmåga att genomföra stora, komplexa projekt väl inom uppsatt budget och tidsram. Denna genomförandekraft är ett tydligt bevis på att välfärdsfabriken är intrimmad. 

Enligt Socialstyrelsen saknar 1 000 lägenheter för äldre eget badrum och 17 000 bostäder är direkt undermåliga. Inkluderar man behovet av avveckling i prognossiffrorna så behöver det byggas 3 nya vårdboenden i veckan – i tio år. Sehlhalls ambition är att utveckla 14 nya omsorgsfastigheter per år, varav fyra äldreboenden, alltså tre procent av nödvändig utbyggnad. 

Under oktober lanserade Sehlhall initiativet Mer välfärd för pengarna, ett helhetsgrepp med syfte att optimera kommuners budget för omsorgsfastigheter. Baserat på vår breda kunskap och genom ett holistiskt perspektiv blir vi en värdefull strategisk partner till kommunen. 

Ett annat för oss viktigt område är hållbarhet utifrån vår ansats Klimatneutral social infrastruktur, och då särskilt den sociala hållbarheten. Hur skapar vi synergier mellan äldre och yngre? Hur bryter vi ensamhet och isolering? Här jobbar vi tillsammans med arkitekter, etnologer, omsorgsutövare, forskare och akademiker för att utmana och förbättra vår sociala infrastruktur. 

Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef 

Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.