Sehlhall emitterar 3-årigt obligationslån uppgående till 175 miljoner SEK

Sehlhall Fastigheter har via det helägda dotterbolaget Sehlhall Holding AB (publ) emitterat obligationer på den nordiska marknaden om 175 miljoner SEK, inom ett rambelopp om 250 miljoner SEK.

Obligationslånet har en löptid om 3 år med en fast ränta om 8 %.  Sehlhall avser att ansöka om notering av obligationerna på Frankfurt Stock Exchange Open Market. Emissionslikviden skall användas för generella företagsändamål, inklusive förvärv och investeringar.

”Sveriges äldreomsorg behöver tillföras sex tusen nya lägenheter per år fram till 2026. Under samma period behövs två tusen nya skolor och många tusen gruppbostäder. Samtidigt ökar kommunernas skuldsättning. Sehlhall representerar en del av lösningen och vi arbetar intensivt med att bygga ut landets sociala infrastruktur. Med förstärkt likviditet kan vi bättre tillgodose marknadens höga efterfrågan,” säger Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef, Sehlhall Fastigheter.

Sehlhall Fastigheter arbetar med utvecklingen av Sveriges sociala infrastruktur genom att skapa lösningar vilka passar användarnas såväl som de anhörigas behov. Därigenom möter och höjer vi dagens och kommande generationers förväntningar på dessa verksamheter. Sehlhall Fastigheter ska vara en eftertraktad samhällspartner som tillsammans med kommuner investerar hållbart och långsiktigt för att kunna ge människor en tryggare livsbana.
”Sehlhall har på kort tid etablerat sig som en ledande aktör inom social infrastruktur. Genom att säkra finansieringen kan expansionen accelereras ytterligare. Starka ägare samt en styrelse och ledning med lång erfarenhet gör Sehlhall till ett konkurrenskraftigt bolag på en intressant marknad. Med låg risk och god soliditet har bolaget erhållit finansiering från starka aktörer som långsiktigt tror på bolaget,” säger Anders Borg, styrelseordförande, Sehlhall Fastigheter.

Informationen är sådan som Sehlhall Holding AB (publ) skall offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2020 kl. 07.00.

Document icon
Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.