Stark avslutning på händelserikt år, delårsrapport okt-dec 2020.

Trots pandemin så har även årets avslutande kvartal präglats av hög aktivitet och fortsatt expansion. Samtliga kompetensområden utvecklades i positiv riktning. Under kvartalet ökade vår byggrättsportfölj med 10 procent. Vi tillträde vår fastighet på Värmdö, avsedd för en förskola, byggstartade vårt nya gruppboende i Nacka och tecknade hyresavtal med Kunskapsförskolan för vår förskola i Halmstad.

• Hyresintäkter om 3 310 Tkr (2 891 Tkr).

• Driftnetto om 2 582 Tkr (1 735 Tkr) vilket ger en driftmarginal om 78 procent.

• Kassaflöde om + 73 153 Tkr, huvudsakligen på grund av obligationslån samt avyttring i Upplands Väsby.

• Genomsnittlig kontraktslängd på avtalade hyreskontrakt är 11 år (8 år), Kontrakt tecknade under fjärde kvartalet har längre löptid.

• Byggrätter med bindande förvärvsavtal om 63 975 kvm BTA (32 000 kvm BTA). En ökning om 10 procent under kvartalet.

• Landbank på 1 820 621 kvm (833 563 kvm) i pågående markförädling.

Vidare förvärvade vi ännu en fastighet i Täby och erhöll sedermera bygglov för att på fastigheten uppföra ett vårdboende om 90 platser med Humana som hyresgäst. I Eskilstuna antog kommunen vår detaljplan om 10 000 kvadratmeter i centralt läge. I december vann vi Norrtälje kommuns markanvisningstävling för den nya förskolan i Vigelsjö. Enligt kommunens stadsarkitekt var bedömningsgruppen enig i att vårt bidra var det bästa utifrån de avgörande kriterierna form, funktion och genomförbarhet.

Under kvartalet avyttrades vårdboendet i Upplands Väsby och samtidigt tecknades avtal om att även avyttra vårdboendet i Täby. Vår strategi är att vara långsiktig ägare av omsorgsfastigheter, men i selektiva fall kan vi avyttra för att frigöra kapital och på så sätt möjliggöra att vi kan bistå flerkommuner med social infrastruktur.

Utöver vårt eget gedigna smittskyddsarbete så agerar vi också remissinstans för Safe Cert Groups internationella Corona certifiering, Covid Clean, som nu anpassas för äldreomsorg. Vi har även fattat beslut om att utrusta våra vårdboenden med mobil syrgas, något som ökar möjligheten för vårdgivare att erbjuda en kvalitativ, värdig och trygg omsorg.

Efter kvartalets utgång har vi förvärvat ytterligare fastigheter i Täby, Kista och Västerås. Vi har också fått tilldelningsbeslut för Ekerö kommuns upphandling av ett nytt vårdboende. Fastigheten, med unikt läge vid Mälarens strand, är ett av flera projekt som jag ser fram emot att byggstarta under året.

Dan T. Sehlberg, vd och koncernchef

Close button
För pressfrågor, kontakta: Linus Dunér Axelsson,
Tel. +46-73 848 56 79.
Mail. linus@sehlhall.se
Om Sehlhall
Sehlhall  är Sveriges nya samhällsutvecklare. Vår ambition är att bygga och förstärka landets sociala infrastruktur. Vi skapar och förvaltar moderna, hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför demografiska utmaningar och brottas med ett växande underskott av olika samhällsfunktioner, t.ex. förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bidra till att bygga bort.